Saturday, 7 January 2012


hp¡m¢lj¡±Y¢


hp¡m¢lj¡±Y¢  J¤«g h¡o·¢¨k Js¤· dÈ·¢¨k OY¤tam¢ c¡q¢k¡X® m¢lj¡±Y¢ B©M¡n¢´¤¼Y®. OY¤tam¢ Atbj¡±Y¢i¢v Y¶¤¼ a¢loh¡X® m¢lj¡±Y¢ ±lY« BOj¢©´ÙY®.m¢lj¡±Y¢ c¡q¢v ±f¡p®hh¤p¥t··¢v DXt¼® o®c¡c¡a¢ Jt½¹w´® ©mn« gJ®Y¢©i¡¨T m¢lo®Y¤Y¢i¤« dÕ¡Èjh±Él¤« Qd¢´X«. m¢l©È±Yatmc« cT·¤¼Y¤« ©È±Y·¢v Y¨¼ Jr¢i¤¼Y¤« D·h«. dJv Ddl¡o« c¢tfÜ«. j¡±Y¢ Ds´¨h¡r¢´X«. AT¤· a¢lo« j¡l¢¨k m¢ld¥Qi®´¤« ±d¡tÏcJw´¤« ©mn« d¡jX Jr¢´¡«.otá d¡d¹q¤« Y£t´¤¼Y¡X® m¢lj¡±Y¢ ±lY¡OjX« F¼¡X® l¢m§¡o«. j¡Qo, Y©h¡ L¤X¹¨q c¢i±É¢µ® hcoæ¢v o¡Y§¢J O¢É lqt·¡u AY® op¡iJh¡X®.m¢lj¡±Y¢ B©M¡n·¢c® d¢¼¢v H¼¢©k¨s ¨FY¢p¬¹q¤Ù®. hp¡l¢n®X¤l¢¨Ê c¡g¢i¢v c¢¼¤« h¤qµ¤it¼ Y¡hj¸¥l¢v ±fp®h¡l® Qu¨hT¤·¤. d¡v´Tv cT¤l¢v ±fp®h¡l¢c® l¢n®X¤l¢¨c h¡±Y©h J¡X¡c¡i¤¾¥. ‘‘Bj® c£’’ F¼® ±fp®h¡l® Bj¡º©¸¡w ‘‘d¢Y¡l¡i l¢n®X¤’’ F¼® l¢n®X¤©alu hs¤dT¢ cvJ¢. AY¢v l¢m§¡o« lj¡¨Y ±fp®h¡l® l¢n®X¤l¤h¡i¢ i¤Ú« Bj«g¢µ¤. Alt´¢Ti¢v A©¸¡w m¢lk¢«L« ±dY¬È¨¸¶¤.m¢lk¢«L·¢¨Ê jÙ® A×¹q¤« a¦m¬h¡i¢j¤¼¢¿. AY® J¨Ù·¡u l¢n®X¤ h¤Jq¢©ki®´¤« ±fp®h¡l® Y¡©ri®´¤« oÕj¢µ¤. A±L¹w J¨Ù·¡c¡J¡¨Y Alt d¥tá Ì¡c·® F·¢i©¸¡w Al¢¨T m¢lgLl¡u ±dY¬È¨¸¶® Y¨Ê ±d¡b¡c¬« As¢i¢µ¤. h¡Mh¡o·¢¨k Js¤· dÈ·¢¨k OY¤tam¢ j¡±Y¢i¢k¡i¢j¤¼¤ AY®. F¿¡ ¨J¡¿l¤« B j¡±Y¢ m¢lj¡±Y¢ ±lY« Ac¤n®U¢´¡c¤« m¢lgLl¡u Aj¤q¢¨µi®Y¤... AY¡X® Hj¤ ¨FY¢p¬«.©al¡o¤juh¡t d¡k¡r¢ JTº©¸¡w c¢t½¢Yh¡i pk¡pk l¢n« ±ddÕ jÈi®´¡i¢ djhm¢lu d¡c« ¨Oi®Y j¡±Y¢i¡X® m¢lj¡±Y¢ F¼¤« l¢m§o¢´¨¸T¤¼¤. gLl¡¨c B l¢n« f¡b¢´¡Y¢j¢´¡u oa® Qc¹w Ds¹¡¨Y ±lYhc¤n®U¢µ® ±d¡tÏ¢µ¤. AY¢¨Ê o®hjX Dw¨´¡Ù¡X® m¢lj¡±Y¢ B©M¡n¢´¤¼¨Y¼¤« l¢m§o¢´¨¸T¤¼¤Ù®.m¢l¡ki H¡¶«l¢n®X¤c¡h« Qd¢µ® gJ®Yt m¢l©È±Y atmc« cT·¤¼ Ad¥tá OT¹¡X® m¢l¡ki H¡¶«. ¨l¾h¤Ù¤« AY¢c¤h£¨Y O¤×¢i O¤l¼ Jµi¤h¡X® m¢l¡ki H¡¶´¡j¤¨T ©ln«. Alt ‘©L¡l¢zu’ F¼® As¢i¨¸T¤¼¤. H¡¶´¡j¤¨T Jà¢v l¢ms¢i¤Ù¡J¤«. AY¢¨Ê A×·® jÙ® Y¤X¢oÕ¢Jw ¨J¶¢i¢¶¢¶¤Ù¡J¤«~ H¼® ©È±Y¹q¢v c¢¼¤¾ go®h« o¥È¢´¡c¤« h¨×¡¼® i¡±Yi®´¤¾ dX« o¥È¢´¡c¤h¤¾Y¡X®. H¡©j¡ ©È±Y·¢k¤« ¨O¿¤©Ø¡w ©al¨j l£m¡c¤¾Y¡X® l¢ms¢.

Jc¬¡J¤h¡j¢ Q¢¿i¢¨k Jv´¤q«, l¢qlu©J¡T® Y¡k¥´¤Jq¢k¡i¡X® m¢l¡ki H¡¶·¢v gJ®Yt atmc« cT·¤¼ 12 m¢l©È±Y¹w. Y¢j¤hk, Y¢´¤s¢µ¢, Y¦¸j¸®, Y¢j¤cÉ¢´j, ¨d¡uhc, d¼¢¸¡J«, Jv´¤q«, ©hk¡«©J¡T®, Y¢j¤l¢Ti®©´¡T®, Y¢j¤l¢Y¡«©J¡T®, Y¦¸¼¢©´¡T®, Y¢j¤c¶¡k« F¼¢li¡Xl.
LªYhh¤c¢i¤¨T AcÉj Quhh¡i¢ l¼ l¬¡±Md¡ah¤c¢ m¢lgLl¡¨c Ydoæ® ¨Oi®Y® jÙ® lj¹w ©cT¢. m¢l d¥Qi®´¡i¢ d¥´w ©mKj¢´¡u ¨¨JcK¹q¢v J»®, GY® hj·¢k¤« Jis¢ d¥´w ds¢i®´¡u J¡k¢v d¤k¢¨i©¸¡¨k cK¹w D¾ d¡a¹w F¼¢li¡X® ©cT¢i lj¹w.J¤j¤©È±Y i¤Ú¡cÉj« d¡ßlt Am§©hbi¡L« cT·¢. AY¢v h¤K¬¡Y¢Z¢i¡i¢ l¬¡±Md¡a h¤c¢¨i ÈX¢´X¨h¼® ±m£J¦n®Xu c¢t©Àm¢µ¤.l¬¡±Md¡a¨Ê l¢n®X¤ l¢©a§n« J¤si®´¡« F¼ D©Àm¬l¤« J¦n®Xc¤Ù¡i¢j¤¼¤. l¬¡±Md¡ah¤c¢¨i ÈX¢´¡u ±m£J¦n®Xu g£h©oc¨c c¢©i¡L¢µ¤. i¡±Y¡ ©lqi¢v 12 j¤±a¡È¹q¤« g£h©occ® ±m£J¦n®Xu cvJ¢.

h¤Õ¢si®´® oh£d« Y¡±hdtX¢ ca¢´ji¢v h¤c¢h¡t©Y¡¶« F¼ Ìk·® Ydoæc¤n®U¢´¤Ji¡i¢j¤¼ l¬¡±Md¡ah¤c¢¨i g£h©ocu oh£d¢µ® ±m£J¦n®X¨Ê c¢t©Àm±dJ¡j« ‘‘©L¡d¡k ©L¡d¡k’’ F¼® Ds¨´ l¢q¢µ¤. ¨¨ln®Xl c¡hQd« ©J¶® ©J¡d¢µ® m¢lgJ®Yc¡i l¬¡±Md¡ah¤c¢ g£h©oc¨Ê d¢¼¡¨k ¨O¼¤. gi¼® g£hu H¡¶« Y¤T¹¢. h¤c¢ AT¤¨··¡s¡i©¸¡w g£hu j¤±a¡È¹q¢¨k¡¼® Ysi¢k¢¶¤. j¤±a¡È« Ysi¢v l£Xi¤T¨c m¢lk¢«Lh¡i¢ h¡s¢. l¬¡±Md¡au DTu ©J¡d« ¨lT¢º® Al¢¨T m¢ld¥Q ¨Oi®Y¤. A©¸¡w g£hu ‘‘©L¡l¢z... ©L¡d¡k’’ F¼® Dj¢i¡T¢ h¤c¢¨i oh£d¢µ¤. Ȥg¢Yc¡i l¬¡±Md¡au g£hc® d¢¼¡¨k d¡º¤. g£hu AT¤· j¤±a¡È« Y¡¨ri¢¶¤. AY¤« m¢lk¢«Lh¡i¢ h¡s¢....
A¹¨c dY¢¨c¡¼® j¤±a¡È¹w C¶ Ìk¹q¢v d¢¼£T® dY¢¨c¡¼® m¢l©È±Y¹w Dit¼¤. d±ÉÙ¡hY® j¤±a¡È« Y¢j¤c¶¡k·¡X® C¶Y®. Al¢¨T ±m£J¦n®Xu ±dY¬Èc¡i¢ g£hc® l¢n®X¤ j¥d·¢k¤« l¬¡±Md¡ac® m¢lj¥d·¢k¤« atmc« cvJ¢. (Al¢¨T mÆjc¡j¡iX j¥d·¢v d¢¼£T® ±dY¢n®Ui¤Ù¡i¢) Y¤Tt¼® ±m£J¦n®Xu l¬¡±Md¡a h¤c¢¨i m¡Éc¡´¢ Am§©hbi¡L·¢v h¤K¬¡Y¢Z¢i¡i¢ ¨J¡Ù¤©d¡i¢ F¼¡X® ¨FY¢p¬«.g£hu l¬¡±Md¡a h¤c¢i¢v c¢¼® H¡T¢i H¡¶¨· Ac¤o®hj¢µ¡X©±Y m¢l¡ki H¡¶« F¼ OT¹® Bj«g¢µY®.m¢lc® Ao«K¬« h¥t·¢ ©ga¹q¤Ù®. Bvµ¤l¶¢v aÈ¢X¡g¢h¤Kh¡i¢j¤¼® o¡bJuh¡t´® Ñ¡©c¡d©am« ¨O़ m¢lu aÈ¢X¡h¥t·¢i¡i¢ Jj¤Y¨¸T¤¼¤. m¤Jd¤j« ±L¡h·¢¨k aÈ¢X¡h¥t·¢ ©È±Y« Cª oÆvd·¢k¤¾Y¡X®.d¡k¡r¢ JTº©¸¡w Dit¼¤l¼ pk¡pk l¢n« (J¡qJ¥T l¢n«) ±ddÕjÈi®´¡i¢ gLl¡u m¢lu d¡c« ¨Oi®Y¤. B l¢n« m¢l gLl¡¨Ê JX®U·¢v J¤T¤¹¢ c¢¼¤. Al¢T« c£k c¢sh¡i¢. B oÆvd·¢k¤¾ m¢lc¡X® c£kJX®Uu. ©Ot·ki®´® oh£dh¤¾ Y¢j¤l¢r ©È±Y·¢v c£kJX®Uc¡i¢ m¢l¨c Bj¡b¢´¤¼¤.J¡ot©L¡V® c£©km§j·® c£©km§jc¡i¢ c£kJX®U¨c d¥Q¢´¤¼¤.Yq¢¸sØ¢c® oh£d« J¡º¢j¹¡¶® m¢lu ¨¨la¬c¡Zc¡i¢ Bj¡b¢´¨¸T¤¼¤. Al¢¨T S¡is¡r®OJq¢v ±lYm¤Ú¢©i¡¨T atmc« cT·¢ lr¢d¡T® Jr¢´¤¼Y® ©j¡Lm¡É¢ cvJ¤¨h¼¡X® l¢m§¡o«.FsX¡J¤q¨· FsX¡J¤q·¸u J¢j¡Yh¥t·¢i¡X®. AtÒ¤c¨c dj£È¢´¡u J¡¶¡q j¥d« bj¢µ m¢lgLl¡c¡X® J¢j¡Yh¥t·¢ F¼¡X® oÆvd«.Y¢j¤c¡l¡ii®´® oh£d« Y¦±d¹¡¶® m¢l©È±Y·¢v m¢l¨c J¡ko«p¡j h¥t·¢i¡i¡X® Bj¡b¢´¤¼Y®. ihbthc¢v c¢¼® h¡t´©ßi¨c m¢lgLl¡u jÈ¢µY® Cl¢¨T lµ¡¨X¼¡X® oÆvd«. Bi¤t©a¡nm¡É¢i®´® Cl¢¨T lr¢d¡T® Jr¢´¤¼Y® ek±dah¡¨X¼® l¢m§o¢´¨¸T¤¼¤.¨¨l´« hp¡©al©È±Y·¢v gLl¡¨c j¡l¢¨k aÈ¢X¡h¥t·¢i¡i¤« Dµi®´® J¢j¡Yh¥t·¢i¡i¤« ¨¨lJ£¶® d¡táY£o©hYc¡i dj©hm§jc¡i¤« Bj¡b¢´¤¼¤. j¡l¢¨k atmc« cT·¢i¡v Ñ¡cl¤« Dµi®´® atmc« cT·¢i¡v o¢Ú¢i¤« ±d¡d®Yh¡J¤¨h¼¡X® l¢m§¡o«.Gפh¡c¥t©È±Y·¢v A©M¡jh¥t·¢i¡i¢ m¢l¨c Bj¡b¢´¤¼¤. gJ®Yt´® oªh¬c¤« a¤n®Tuh¡t´® ©M¡jc¤h¡i gLl¡u F¼¤« ©M¡jh¢¿¡·(oªh¬u) gLl¡c¡i¢ l¡r¤¼lu F¼¤« hפ« oÆv¸¢´¨¸T¤¼¤.h¡©lk¢´j JÙ¢i¥t m¢l©È±Y·¢v ±db¡c m¢l ±dY¢n®Ui®´® d¤s©h ±m£mÆju, l¢m§c¡Zu, h¦Y¬¤Óiu, d¡táY£mu, ±m£JX®Uu F¼£ g¡l¹q¢k¤¾ m¢l ±dY¢n®UJq¤« ±d©Y¬J« ±m£©J¡l¢k¤Jq¢k¤Ù®. AÉ¢d¥Q Al¢T¨· ol¢©mn lr¢d¡T¡X®.Bk¤li®´®oh£d« Y¢j¤¨¨lj¡X¢´¤q« ©È±Y·¢v d¡táY£o©hYc¡i m¢lu J¤T¢¨J¡¾¤¼¤ F¼¡X® oÆvd«. bc¤h¡o·¢¨k Y¢j¤l¡Y¢j´¡k·® h¡±Y©h F¿¡¨´¡¿l¤« Al¢¨T d¡táY£©al¢i¤¨T cTY¤s´¤Ji¤¾¥.Bk¤l hX¸¤s·® ¨dj¢i¡s¢¨Ê Y£j·¤ m¢l©È±Y·¢v gJ®YQcop±o¹w m¢lj¡±Y¢ B©M¡n¢´¡u F·¡s¤Ù®. m¢lj¡±Y¢i®´® AT¤· c¡w j¡l¢¨k d¢Y¦fk¢i¤« hX¸¤s·® At¸¢´¤¼¤.J¤«gh¡o·¢¨k m¢lj¡±Y¢, bc¤h¡o·¢¨k Y¢j¤l¡Y¢j, ±d©a¡n«, Y¢Æq¡r®OJw F¼¢li®´® m¢l©È±Y¹q¢v ±d©Y¬J ±d¡b¡c¬h¤Ù®.

ഓം നമശിവായ ജപിക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ ജപതിനും ശേഷം ജപിക്കുന്ന ആള്‍ സ്വന്തം ശരീരം മുഴുവന്‍ ആയോ മന്ത്രത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം മുഴുവന്‍ ആയോ മനസ്സില്‍ ഭാവന ചെയ്യണം.സ്വന്തം ശരീരം ആണ് എളുപ്പം.അതിനു ശേഷം വീണ്ടും.ജപം അങ്ങിനെ ജപം തുടരുക.സ്വന്തം ചെവിയിലൂടെ കേള്‍ക്കുന്ന അത്രയ ശബ്ദത്തില്‍ ജപിക്കുക.ജപം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശരീരത്തിന് സപ്ന്ധനം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത് വരെ ഉറക്കെ ജപം തുടരുക.ഓം നമശിവായ മോക്ഷ കാരിയായ മന്ത്രം ആണ്.രാമനാമാദികളെല്ലാം അന്തക്കരണ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.അന്തക്കരണശുദ്ധി ഉണ്ടായി ഓം നമശിവായ ,ജപിക്കുമ്പോള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കും.

No comments:

Post a Comment