Tuesday, 2 October 2012

മഹാഭാരതം പ്രശ്നോത്തരി PART - 02

HINDU PURANA QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS

''ഈ പുരാണ പ്രശ്നോത്തരിയില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ 
ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടേങ്കില്‍ ദയവുചെയ്ത് 
അത് ഞങ്ങളെ 
അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു''
sanghasamudra@gmail.com.


1.കര്‍ണന്‍ ഏതു രാജ്യത്തിന്‍റെ രാജാവായിരുന്നു?
   >അംഗദേശം

2.ദൃതരാഷ്ട്രരുടെയും പാണ്ഡുവിന്‍റെയും അച്ഛന്‍ 
   ആര്?
  >വിചിത്രവീര്യന്‍''ഹസ്തിനപുരത്തിന്‍റെ രാജാവ്‌)))))) ''

3. ദൃതരാഷ്ട്രരുടെ മൂത്ത പുത്രന്‍റെ പേര്?
   >ദുര്യോധനന്‍

4. ദൃതരാഷ്ട്രരുടെ  മകളുടെ പേര്?
  >ദുശള

5.പാണ്ഡുവിന്‍റെ ഭാര്യമാരുടെ പേര്?
  >കുന്തി , മാദ്രി

6.കുന്തിയുടെ മക്കള്‍ ആരെല്ലാം?
  >യുധിഷ്ഠിരന്‍,ഭീമന്‍ ,അര്‍ജുനന്‍

7.മാദ്രിയുടെ മക്കള്‍ ആരെല്ലാം ?
  >നകുലന്‍ , സഹദേവന്‍

8.പാണ്ഡു മരിച്ചശേഷം ചിതയില്‍ദേഹത്യാഗം            
   ചെയ്തത്ആര് ?
   >മാദ്രി

9.നാഗരാജാവ്ആരായിരുന്നു ?
   >വാസുകി

10.വസിഷ്ട്ട മഹര്‍ഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പശുവിന്‍റെ   
    പേര് ?
     >നന്ദിനി

11.പ്രതിഭ മഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രന്‍റെ പേര് ?
    >ശന്തനു

12.ശന്തനു മഹാരാജാവിന്‍റെ ഭാര്യയുടെപേര് ?
    >ഗംഗാദേവി

13.ശന്തനുവിന് ഗംഗാദേവിയില്‍ നിന്നും   
    ജനിക്കുന്നപുത്രന്‍റെ പേര് ?
    >ദേവവ്രതന്‍ 'ഗംഗേയന്‍))' സത്യവ്രതന്‍

14.സത്യവതിയെ മുക്കുവന് എവിടെനിന്നാണ്     
    ലഭിക്കുന്നത്?
    >ഒരുമത്സ്യത്തില്‍നിന്ന്

15.ഗംഗാദേവിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെഭാര്യയുടെപേര്?
    >സത്യവതി

16.ദേവവ്രതന്‍ മുക്കുവന്കൊടുക്കുന്ന ശബതം    
   ഏത് ?
   >സത്യവതിയില്‍ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ     
     രാജാവാക്കാം            
     എന്നും  ഞാന്‍ ഒരിക്കലുംവിവാഹം കഴിക്കില്ല  
      എന്നും.

17. ഭിഷ്മരുടെ 'ഭയാനകപുരുഷന്‍' മുന്‍കാല നാമം 
   എന്ത് ?
    >സത്യവ്രതന്‍

18. ശന്തനു ഭിഷ്മര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വരം ഏത്?
     >''നീ സ്വയം സ്വയം എപ്പോള്‍           
        മരിക്കാന്‍ഇഷട്ടപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴാല്ലാതെ     
        നിനക്ക് മൃത്യുസംഭവിക്കുന്നതല്ല'' 

19.സത്യവതിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പേര് ?
   >ചിത്രാംഗദന്‍ . വിചിത്രവീരന്‍

20.കാശിരാജാവിന്‍റെ മക്കള്‍ ആരെല്ലാം ?
   >അംബ, അംബിക, അംബാലിക 

21.അംബ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആരെയാണ് ?
   >സാല്യരാജാവിനെ

22. ഭിഷ്മര്‍ വിചിത്രവീര്യനു വേണ്ടി കല്യാണം 
      കഴിക്കാന്‍ ഏത് രാജ്ഞിയെയാണ് തട്ടികൊണ്ടു 
      വന്നത് ?
    >അംബ , അംബിക ,അംബാലിക 

23.വിചിത്രവീര്യന്‍റെ ഭാര്യമാര്‍ ആരെല്ലാം ?
    >അംബിക ,അംബാലിക

24.അംബികയുടെ പുത്രന്‍ ആര് ?
   >ദൃതരാഷ്ട്രര്‍

25.അംബാലികയുടെ പുത്രന്‍ ആര് ?
    >പാണ്ഡു 

26.ദ്രോണര്‍ ആരുടെ പുത്രനാണ് ?
    >ഭരദ്വാജ മഹര്‍ഷി യുടെ 

27. പാഞ്ചാല രാജാവായ പൃഷതന്‍റെ പുത്രന്‍ 
   ആരായിരുന്നു ?
   >ദ്രുപതന്‍

28.കൃപാചാര്യരുടെ സഹോദരിയെ കല്യാണം 
  കഴിച്ചത് ആര് ?
    >ദ്രോണര്‍ 

29.ദ്രോണര്‍ ആരുടെ പുത്രന്‍ ആണ് ?
     >അശ്വഥാമാവ്

30.കരണന്‍റെ വളര്‍ത്തച്ചന്‍റെയും അമ്മയുടെയും      
   പേര് ?
   >അധീരഥന്‍ , രാധ 

31.ദൃതരാഷ്ട്ര രുടെ മന്ത്രി ആര് ?
   >കാണികന്‍

32.ദൃതരാഷ്ട്രര്‍ പാണ്ഡവരോട് ഏത് തീര്‍ഥാടന       
    സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ?
    >വാരണാവരത്തേക്ക് 

33.ദുര്യോധനന്‍റെ മന്ത്രി യുടെ പേര് ?
    >പുരോചനന്‍

34.ദുര്യോധനന്‍റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ആരാണ്    
    അരക്കില്ലം നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ ?
     പുരോചനന്‍

35.അരക്കില്ലം കത്തിക്കാന്‍ ഏത് ദിവസമാണ്             
   തിരഞ്ഞെടുത്തത് ?
    >കൃഷ്ണ പക്ഷത്തിലെ ചതുര്‍ദശി ദിവസം 

36.അരക്കില്ലം ആരാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് ?
    >ഭീമന്‍

37.പാണ്ഡവരെ അരക്കില്ലത്തില്‍നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍      
   സഹായിച്ചത് ആര് ?
   >വിദുരര്‍ 

38.   അരക്കില്ലം കത്തിച്ചപ്പോള്‍ അതില്‍ അകപ്പെട്ടത്   
      ആരെല്ലാം?
    >പുരോചനനും ,നിഷാദി എന്ന വേടത്തിയും     
    അവരുടെ അഞ്ച് മക്കളും 

39.ഭീമന്‍റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ?
   > ഹിഡിംബി

40.ഭീമന്‍റെയും ഹിഡിംബിയുടെയും മകന്‍റെ പേര് ?
   > ഘടോല്‍കചന്‍

41.ബകന്‍ എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് ആര് ?
   > ഭീമന്‍

42. വ്യാസന്‍റെ  നിര്‍ദേശപ്രകാരം പാണ്ഡവന്‍മാര്‍     
    ഏതു നഗരത്തില്‍ ആണ് താമസിച്ചത് ?
   > ഏകചക്രനഗരം 

43. പാഞ്ചാല രാജാവ്‌ ആര് ?
   > ദ്രുപതന്‍

44.ദ്രുപതന്‍റെ മകന്‍റെ പേര് ?
   > ധൃഷ്ടദൃമ്നന്‍

45. ദ്രുപതന്‍റെ മകളുടെ പേര് ?
   > കൃഷ്ണ 

46. ദ്രുപതന്‍ ഏത് മഹര്‍ഷിയെ കൊണ്ടാണ്  
      പുത്രേഷ്ടിയജ്ഞം നടത്തിയത് ?
   > യാജനേയും , ഉപയാജനേയും

47. ഗന്ധര്‍വന്‍ അംഗാരവര്‍ണന്‍ ഏത് വിദ്യയാണ്  
      പാണ്ഡവര്‍ക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തത് ?  
     (ചിത്രരഥന്‍ )
   > ചക്ഷുഷി

48.ചിത്രരഥന്‍ന്‍റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ആരെയാണ്  
     പാണ്ഡവര്‍ പുരോഹിതന്‍ ആക്കിയത്?
    > ധവ്മ്യമഹര്‍ഷി

49.ധവ്മ്യമഹര്‍ഷിയെ പാണ്ഡവര്‍ക്ക് ഏത് 
     സ്ഥലത്താണ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്?
     > ഉല്‍കോജതീര്‍ത്തം

50. കുന്തി കൃഷ്ണന്‍റെയും ബാലരാമന്‍റെയും ആര് ?
     > അച്ചന്‍റെ പെങ്ങള്‍ 

51. ‍‍‌‌കവുരവര്‍ പാണ്ഡവര്‍ക്ക്നല്‍കിയ രാജ്യം ഏത് ?
     > ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തില്‍

52. പാണ്ഡവന്‍മാരുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്‍റെ പേര് 
      എന്ത്?
     > ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം

53. അര്‍ജുനന്‍റെ ഭാര്യയായ ചിത്രാംഗത ഏതു  
      രാജ്യത്തെ രാജാവിന്‍റെ മകളായിരുന്നു ?
      > മണിപുരം

54.ബലരാമന്‍റെയും കൃഷ്ണന്‍റെയും അനുജത്തി     
     ആരായിരുന്നു ?
      > സുഭദ്ര

55.  അഗ്നിഭഗവാന്‍ അര്‍ജുനന് എന്താണ് 
       നല്‍കിയത് ?
     > ഗാണ്ഢീവം എന്ന വില്ലും ,കപിദ്വജം എന്ന   
     രഥവും .

56.  കപിദ്വജം ആരാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ ?
      > വിശ്വകര്‍മ്മാവ്

57. ഗാണ്ഢീവം എന്ന വില്ല് ആരാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്‌ ?
      > ബ്രഹ്മാവ് 

58 . കൌമോതകി എന്ന ഗതയും സുദര്‍ശനചക്രവും   
       ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന് നല്‍കിയത് ആര് ?
      > അഗ്നിദേവന്‍ 

59. തക്ഷകന്‍റെ പുത്രന്‍റെ പേര് ?
      >അശ്വസേനന്‍

60. ഖാണ്ഡവവനം അഗ്നിക്കിരയായപ്പോള്‍ അതില്‍   
      നിന്നും രക്ഷ പ്പെട്ടത് ആരെല്ലാം ?
       > ആശ്വസേനന്‍,മയന്‍ എന്ന് പേരായ ഒരു    
      ദാനവന്‍ , നാലു കൊറ്റികുട്ടികള്‍ 

61. വരുണന്‍റെ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് അര്‍ജുനന് 
      നല്‍കിയത് ആര് ?
      > മയന്‍

62. പാണ്ഡു സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിന്നും നാരദമുനിയോട് 
      പറഞ്ഞത് യുദിഷ്ട്ടിരനോട് ഏതുയാഗം   
      നടത്താനാണ് ?
      > രാജസൂയ യാഗം 

63. മഗധരാജ്യത്തിലെ രാജാവ് ആര് ?
     > ജരാസന്ധന്‍

64.വൃഷപര്‍വാവിന്‍റെ സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടുള്ള ഗത 
     ഭീമനുനല്‍കിയത് ആര് ?
     >മയന്‍ 

65.ജരാസന്ധന്‍റെ സേനാ നായകന്‍ ആര് ?
     > ശിശുപാലന്‍ 

66.ജരാസന്ധന്‍റെ സേനാ നായകന്‍ ആര് ?
     > ബൃഹദ്രഥന്‍

67.ബൃഹദ്രഥന് കുട്ടികള്‍ ഇല്ലാതായപ്പോള്‍ ഒരു ദിവ്യ   
     അവ്ഷതമായ മാങ്ങ നല്‍കിയത് ആര് ?
    > ചണ്ഡകൌശീകന്‍

68.ജരാസന്ധന്‍റെ ആത്മ മിത്രങ്ങളായ യോദ്ധാക്കള്‍  
    ആരെല്ലാം ?
    > ഹംസന്‍ , ഡിംബികന്‍

69.ജരാസന്ധന്‍ ആരെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് 
    ക്ഷണിച്ചത് ?
    > ഭീമന്‍

70.ജരാസന്ധന്‍റെ മകന്‍റെ പേര് എന്ത് ?
    > സഹദേവന്‍

72.കൃഷ്ണന്‍ ശിശുപാലന്‍റെ അമ്മക്ക് കൊടുത്ത 
     വാക്ക് എന്ത് ?
     > ഭവതിയുടെ പുത്രന്‍റെ അപരാധം 
      നൂറുതവണഞാന്‍ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ്.

73.ശിശുപാലനെ എങ്ങനെ യാണ് കൃഷ്ണന്‍ 
     വധിച്ചത് ?
     > സുദര്‍ശനചക്രംകൊണ്ട് 

74.യുധിഷ്ഠിരന് സഭാഗൃഹം 
     പണികഴിപ്പിച്ചത്ആര്?
     > മയന്‍

75.ചൂതുകളിയില്‍ യുധിഷ്ഠിരന്‍ ആരുമായാണ് 
    കളിച്ചത് ?
    >ശകുനി 

76.ചൂതുകളിയില്‍ ജയിച്ച കൌരവര്‍ ദ്രവുപതിയെ 
    കൊണ്ടുവരാന്‍ ആരാണ് പോയത് ?
    > ദുശാസനന്‍

77.അക്ഷയപാത്രം യുധിഷ്ഠിരന് നല്‍കിയത് ആര് ?
     > സൂര്യഭഗവാന്‍ 

78. പാണ്ഡവര്‍ വനവാസത്തിനുപോയപ്പോള്‍ 
     ആദ്യമായി താമസിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത വനം   
     ഏത്?
     > കാമ്യകവനം 

79.ബഗന്‍റെ അനുജന്‍ കിര്‍വീരനെ വധിച്ചത് ആര്?
     > ഭീമന്‍ 

80.വനത്തില്‍ വച്ച് വ്യാസഭഗവാന്‍ 
      യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിദ്യ 
       ഏത് ?
    > പ്രതിസ്മൃതി

81.അര്‍ജുനന്‍ തപസ്സുചെയ്ത് പരമശിവനെ  
     പ്രീതിപെടുത്തി ആവശ്യപ്പെട്ട അസ്ത്രം ഏത്?
    > പാശുപതാസ്ത്രം

82.യമന്‍ നല്‍കിയ അസ്ത്രം ഏത് ?
     > ദണ്ഡാസത്രം 

84.വരുണന്‍ നല്‍കിയ അസ്ത്രം ഏത് ?
     >പാശാസ്ത്രം 

85. അര്‍ജുനന്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നും ആരില്‍നിന്നാണ് 
      സംഗിതം അഭ്യസിച്ചത് ?
    > ചിത്രസേനന്‍

86.ചൂതുകളിയെ കുറിച്ച് സര്‍വ രഹസ്യങ്ങളും 
     യുധിഷ്ഠിരനു മനസിലാക്കി കൊടുത്തത് ഏത് 
     മഹര്‍ഷിയാണ്?
     > ബൃഹദശമുനി 

87.അര്‍ജുനന്‍ ഏത് മുനിയെയാണ് 
     സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നും പാണ്ഡവര്‍ താമസിക്കുന്ന  
     കാമ്യകവനത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ?
     >രോമശമുനി

88.ഹിമാലയത്തില്‍ ഗന്ധമാദന പര്‍വതത്തില്‍ 
     എത്തിചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഉണ്ടായദുര്‍ഘടങ്ങള്‍ക്ക് 
     ഭീമന്‍ 
    ആരെയാണ് സഹായത്തിന് വിളിച്ചത് ?
    > ഘടോല്‍ഘജന്‍

89.അര്‍ജുനന്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നും വരുന്നതും കാത്ത്
     പാണ്ഡവര്‍ എവിടെയാണ് കാത്ത്നിന്നത് ?
    > ബദര്യാശ്രമമം

90. പത്മപുഷ്പം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഭീമന്    
     ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്?
    > ഹനുമാന്‍ 

91. പത്മപുഷ്പം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ?
   > കൈലാസത്തില്‍ കുബേരന്‍റെ വകയായ ഒരു 
     താമര പൊയ്കയില്‍  

92.അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശാപം നിമിത്തം 
    പേരുംപാബ്ആയി ത്തീര്‍ന്നത് ആര് ?
   > നഹുഷന്‍ 

93. ദ്വൈതവനത്തില്‍ ദുര്യോധനനെ ആരാണ്   
    ബന്തനസ്തനാക്കിയത് ?
   > ചിത്രസേനന്‍ എന്ന ഗന്ധര്‍വന്‍

94.കൌരവ സന്നിധിയില്‍ എത്തിയ എത്തിയ  
    ദുര്‍വാസാവ് മഹര്‍ഷിയോട് ദുര്യോധനന്‍    
    ആവശ്യപെട്ടത് എന്താണ് ?
   > ദ്രൌപതി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞ് അവരുടെ 
    അടുത്ത് 10000 ശിഷ്യന്‍ മാരുമായി ഊണിനു 
    പോകണം 

95.ദുശശള യുടെ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ പേര് ?
    > ജയദ്രതന്‍ 

96.കാമ്യകവനത്തില്‍ വച്ച് ദ്രൌപതിയെ 
    തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആര് ?
    >ജയദ്രദന്‍

97.പാണ്ഡവരുടെ പുരോഹിതന്‍ ആര് ?
   > ധവ്മ്യന്‍

98.ഇന്ദ്രന്‍ ബ്രാഹ്മണന്‍റെ വേഷത്തില്‍ ചെന്ന് കര്‍ണ്ണനോട് 
    ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ത് ?
    > കവചവും,കുണ്ഡലവും 

99.കര്‍ണന്‍ ഇന്ദ്രനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ത് ?
    > ഏക പുരുഷ ഘാതിനി എന്ന ആയുധം 

100.യക്ഷന്‍റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് യുധിഷ്ഠിരന്‍ എന്തെല്ലാം 
     ഉത്തരങ്ങള്‍ ആണ് നല്‍കിയത് ?
     >
     > ഭൂമിയെക്കാള്‍ അതികം ഭാരവാഹിത്വം ആര്‍ക്കാണ് ?
     > മാതാവ് 
     
     >സ്വര്‍ഗത്തേക്കാള്‍ അവുനത്യം ആര്‍ക്കാണ് ?
       പിതാവ് 

     > വായുവിനേക്കാള്‍ ദ്രുതഗാമി ഏത്?
       മനസ്സ്

   > ഏതിന്‍റെ സംഘ്യയാണ്‌ പുല്ലിേനക്കാാള്‍ അധികം ?
      ചിന്തയുടെ സംഘ്യ 

   > ഉറങ്ങുബോഴും കണ്ണടക്കാത്ത ജീവി ?
       മത്സ്യം 

  > ആര്‍ക്കാണ് ഹൃദയം ഇല്ലാത്തത്?
    കല്ല്‌ 

  > ഓടിപ്പോകും തോറും വലുതായി വരുന്നത് ഏത്?
   നദി 

  > ജനനമുണ്ടെങ്കിലും മരണമില്ലാത്തത് ഏത് ?
   മുട്ട 

  >മാര്‍ഗം ഏത് ?
   മഹാത്മാക്കളുടെ മാര്‍ഗം തന്നെയാണ് മാര്‍ഗം 

  >സംസാരം ഏത് ?
   മായാബന്ധം കൂടാതെ ലവുകീക കാര്യങ്ങളില്‍ ഭ്രമിച്ചു   
   ബന്ധുമിത്രാതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങള്‍  
   കഷ്ട്ടപ്പാട്അനുഭവിക്കുന്നു ഇത് സംസാരം 

 >ആശ്ചര്യം ഏത് ?
   പ്രതിദിനം ചുറ്റുപാടും ജീവികള്‍ മരണപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടും 
   ജനങ്ങള്‍ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു 

101.യുധിഷ്ഠിരന്‍റെ ഉത്തരം കേട്ട് സന്തുഷ്ടരായി ത്തീര്‍ന്ന യക്ഷന്‍ 
    ചോദിച്ചത് ഏന്താണ് ?
    >യക്ഷനാല്‍ മരിച്ച നാലുപാണ്ഡവരില്‍ ആരെയാണ് ഞാന്‍ 
    ജീവിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് 

102.ആരെയാണ് യുധിഷ്ട്ടിരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ?
     > നകുലനെ 

103.എന്തുകൊണ്ട്ആണ് നകുലനെ മതിഎന്ന് പറഞ്ഞത് ?
     > കുന്തിയുടെ പുത്രനായി ഞാനും മാദ്രിയുടെ പുത്രനായി 
        നകുലനും ജീവിചിരിക്കട്ടെ എന്ന് 

104.യുധിഷ്ഠിരന്‍ യക്ഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ത് ?
      > അജ്ഞാതവാസ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരുകൊല്ലം 
      ആരുംതന്നെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ    
      അനുവദിക്കണം

105.പാണ്ഡവര്‍ അഞ്ജാതവാസക്കാലത്ത് താമസിക്കാന്‍ 
     ഉദേശിച്ചത്‌ എവിടെയാണ് ?
     > മത്സ്യരാജ്യം 

106. മത്സ്യരാജ്യത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ?
     > വിരാടന്‍ 

107.യുധിഷ്ഠിരന്‍ ഏതുവേഷത്തില്‍ ആണ് മത്സ്യരാജ്യത്ത് 
       എത്തിയത് ?
    > ബ്രാഹ്മണവേഷത്തില്‍ ചെന്ന് വിരാടന്‍റെ സഭയില്‍ 
       ഒരുഅംഗം ആയിത്തീര്‍ന്നു 

108. വിരാടന്‍റെ മന്ത്രിസഭയില്‍ യുധിഷ്ഠിരന്‍റെ പേര് എന്താണ് ?
     > കങ്കന്‍

109.ഭീമന്‍ ആരായിട്ടാണ് മത്സ്യരാജ്യത്ത് പോയത് ?
     > ഒരു കുട്ടിപട്ടരുടെ വേഷത്തില്‍ ചെന്ന് ?
   
110. അവിടെ ഭീമന്‍റെ പേര് എന്താണ് ?
      > വലലന്‍(( ((, വല്ലഭന്‍ എന്നെന്നും 

111.അവിടെഭീമന്‍ ആരായിട്ടാണ് പോയത് ?
      > ഒരുകുട്ടിപട്ടരുടെ വേഷത്തില്‍ ചെന്ന് അടുക്കളയില്‍ ഒരു 
         ജോലിക്ക് 

112. വിഷ്ണു ഭഗവന്‍ എപ്പോഴുംധരിക്കുന്ന രത്നമാലയുടെ  
     പേരെന്ത്?

    വൈജയന്തി 

113.അര്‍ജുനന്‍ ഇതു വേഷത്തില്‍ ആണ് മത്സ്യരാജ്യത്ത് 
     പോയത് ?
    >രാജ്യധാനിയിലെ പെണ്‍കുട്ടികളെ പാട്ടും കളിയും 
      പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ സ്ത്രീവേഷത്തില്‍ 

114.മത്സ്യരാജ്യത്ത് അര്‍ജുനന്‍റെ പേര് ?
     >ബ്രഹന്നള

115.നകുലന്‍ ഇതു വേഷത്തില്‍ ആണ് മത്സ്യരാജ്യത്ത് 
     പോയത് ?
     > വിശ്വപരിപാലനം 

116.മത്സ്യരാജ്യത്ത് നകുലന്‍റെ പേര് ?
     >ഗ്രന്ധികന്‍ 

117.സഹദേവന്‍ ഇതു വേഷത്തില്‍ ആണ് മത്സ്യരാജ്യത്ത് 
     പോയത് ?
    > പശുക്കളെയും കന്നുകാലികളെയും സംരക്ഷിക്കല്‍ 

118.മത്സ്യരാജ്യത്ത് സഹദേവന്‍റെ പേര് ?
    >നന്തിപാലന്‍ 

119.ദ്രവ്പതി ഇതു വേഷത്തില്‍ ആണ് മത്സ്യരാജ്യത്ത് 
     പോയത് ?
   > വിരാടരാജാവിന്‍റെ രാജ്ഞിയായ സുഭദ്രയുടെ കീഴില്‍ 
    പ്രവൃത്തി സമ്പാദിക്കും

120.മത്സ്യരാജ്യത്ത് ദ്രവ്പതിയുടെ പേര് ?
    > സൈരന്തിക

121.ദ്രവ്പതിക്ക് വിരാടന്‍റെ കൊട്ടാരത്തില്‍ ആരില്‍നിന്നാണ് 
      ഉപദ്രവം ഉണ്ടായത് ?
    > കീചകന്‍

122. കീചകന്‍ ആരായിരുന്നു ?
    > വിരാടന്‍റെ സേനാ പതി

123.കീചകനെ വധിച്ചത് ആര് ?
    >ഭീമന്‍

124. കീചകന് അനുജന്‍ മാര്‍ എത്രപേര്‍ ?
   > അഞ്ചുപേര്‍

125.വിരാടനെ അക്രമിചത്ത്‌ ആര് ?
   >ത്രിഗര്‍ത്താന്‍ ,സുശര്‍മാവ്

126.വിരാടന്‍റെ മകന്‍റെ പേര് ?
   > ഉത്തരന്‍ 

127.വിരാടന്‍റെ മകളുടെ പേര് ? 
   > ഉത്തര 

128. അര്‍ജുനന്‍റെ പത്ത് പേരുകള്‍ ?
   > അര്‍ജുനന്‍ ,ധനന്ജയന്‍,വിജയന്‍  
   ,ശ്വേതാശ്വന്‍,ഫല്‍ഗുനന്‍,ബീഭത്സു,സവ്യസാജി,കിരീടി, ജിഷ്ണു 
    ,പാര്‍ഥന്‍ .

129.രാജ്യം ജയിച്ചു ധനാര്‍ജനം ച്യ്കായാല്‍ ?
  > അര്‍ജുനന്‍ 

130. യുദ്ധത്തില്‍ എപ്പോഴും ജയം നേടുന്നത്കൊണ്ട് ?
   >വിജയന്‍ 

131.തെര്‍കുതിരകള്‍ വെളുത്തത് ആയതുകൊണ്ട് ?
   >  ശ്വേതാശ്വന്‍

132.ജനിച്ചത്‌ ഉത്തരഫാല്‍ഗുനീന ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആകയാല്‍ ?
   > ഫല്‍ഗുനന്‍

133.യുദ്ധസമയത്തു ഭീഭല്‍സമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാകയാല്‍?
   >ബീഭത്സു

134.അര്‍ജുനന് സുബദ്രയില്‍ ഉണ്ടായ പുത്രന്‍റെ പേര് ?
   > അഭിമന്യു 

135. വിരാടന്‍റെ മകള്‍ഉത്തരയെ ആരാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് ?
   >അഭിമന്യു 

136. അര്‍ജുനനും ദുര്യോധനനും യുദ്ധത്തില്‍ സഹായം 
      അഭ്യര്‍ത്ഥിചു ബാലരാമന്‍റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോള്‍ 
      എന്തായിരുന്നു പ്രതികരണം ?
     > ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടുപേര്‍ക്കും സഹായം നല്‍കുന്നതല്ല 

137. മാദ്രിയുടെ സഹോദരന്‍റെ പേര് ?
      > ശല്യര്‍ 

138. പാണ്ഡവരുടെ അക്ഷൌഹിണി പടകള്‍ ഏതെല്ലാം?
     > സത്യാകി, ചേതിരാജാവായ ദൃഷ്ടകേതു , ജരാസന്തന്‍റെ 
     പുത്രന്‍ സഹദേവന്‍ , മഹാ‍വീര്യനായ പാണ്ട്യരാജാവും , 
     ദ്രുപതന്‍, വിരാടന്‍ .

139.കൌരവരുടെ അക്ഷൌഹിണി
       പടകള്‍ ഏതെല്ലാം ?
    > ഭഗദത്തന്‍ , ഭൂരീശ്രവസ് , ജയദ്രധന്‍ , കാംഭോജരാജ്യാവായ 
    സുദക്ഷിണന്‍ , ശല്യര്‍ ,കൃതകര്‍മവ് , ദക്ഷിണാപഥം, അവന്തി 

140. കര്‍ണന്‍ കുന്തിക്ക് കൊടുത്തവാക്ക് എന്താണ് ?
    > പാണ്ഡവരില്‍ അര്‍ജുനനെഒഴികെ മറ്റുആരോടുമായും ഞാന്‍ 
     യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല .

141. ശിഖണ്ഡി ആരുടെ പുനര്‍ജന്മം ആണ് ?
    > അംബ

142. അംബ ശിഖണ്ടിയായി എന്തിനാണ് പുനര്‍ജ്ജന്മം 
     എടുത്തത്‌ ?
    >ഭീഷ്മരെ വധിക്കാന്‍ 

143.കൌരവരുടെ സേനാപതി ആര് ?
   > ഭീഷ്മര്‍

144.വ്യാസന്‍ സഞ്ജയന് കൊടുത്തവരം എന്ത് ?
   > യുദ്ധത്തില്‍ നടക്കുന്നത് എല്ലാം രാജ്യസന്നിധിയില്‍ 
    നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് 
    ഞാന്‍ നല്‍കുന്നു .

145. പാണ്ഡവരുടെ സേനാ നായകന്‍ ആര് ?
   > ധ്രിഷ്‌ടദ്യുമ്നന്‍

146. ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍റെ ശംഖ് ഏത് ?
    > പാഞ്ചജന്യം

147.അര്‍ജുനന്‍റെ ശംഖ് ഏത് ?
   > ദേവദത്തം

148.ഭീമന്‍റെ ശംഖ് ഏത് ?
   > പൌന്ഡൃം

149.യുധിഷ്ഠിരന്‍റെ ശംഖ് ഏത് ?
   > അനന്തവിജയം

150.നകുലന്‍റെ ശംഖ് ഏത് ?
   >സുഘോഷം

151.സഹദേവന്‍റെ ശംഖ് ഏത് ?
   >മണിപുഷ്പകം 

152.മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില്‍ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിനായി 
     കൂടിയ ദൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്‍ (കവുരവ)ആര് ?
   >യുയുത്സു

153.ഉത്തരനെ വധിച്ചത്ആര് ?
   >ശല്യര്‍ 

154.ഉത്തരന്‍റെ ജേഷ്ഠന്‍ ആര് ?
   >ശ്വേതന്‍

155.ശ്വേതനെ വധിചത് ആര് ?
   >ഭീഷ്മര്‍

156.പാണ്ഡവദ്രവ്പതിപുത്രന്‍മാര്‍ ആരെല്ലാം ?
   >പ്രതിവിന്ധൃന്‍, 
   സുതസേനന്‍,ശ്രുതകര്‍മാവ്,ശതാനീകന്‍,ശ്രുതസേനന്‍.

157.കലിംഗ രാജാവിന്‍റെ മകന്‍റെ പേര് ?
   >ശക്രദേവന്‍

158.കലിംഗന്‍ ,കൊതിമാന്‍ എന്നിവരെ വധിച്ചത് ആര് ?
   >ഭീമന്‍

159.അര്‍ജുനന് ഉലൂപിയില്‍ ഉണ്ടായ പുത്രന്‍റെ പേര് ?
   >ഇരാവന്‍ 

160.ഭീഷ്മര്‍ ഏപ്പോള്‍ ആണ് മരിക്കാന്‍ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത 
    സമയം ?
   >സൂര്യന്‍ ദക്ഷിണായനത്തില്‍ നിന്നും 
     ഉത്തരായനത്തില്‍ എത്തിയതിനുശേഷം മാത്രംമാത്രം

2 comments:

 1. 29.ദ്രോണര്‍ ആരുടെ പുത്രന്‍ ആണ് ?
  >അശ്വഥാമാവ്
  ചോദ്യം തെറ്റ് ആണ്. ദ്രോണരുടെ പുത്രന്‍ ആരാണ്? എന്നാണ് ചോദ്യം ആകേണ്ടത്.

  ReplyDelete
 2. 65.ജരാസന്ധന്‍റെ സേനാ നായകന്‍ ആര് ?
  > ശിശുപാലന്‍

  66.ജരാസന്ധന്‍റെ സേനാ നായകന്‍ ആര് ?
  > ബൃഹദ്രഥന്‍

  ഇതില്‍ ഏതാണ് ശരിയായത്?

  ReplyDelete