Tuesday, 2 October 2012

ഭഗവത്ഗീത പ്രശ്നോത്തരി

HINDU PURANA QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS

''ഈ പുരാണ പ്രശ്നോത്തരിയില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ 

ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നീട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ദയവുചെയ്ത് 

അത് ഞങ്ങളെ 

അറിയിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു''

sanghasamudra@gmail.com.


1.ഭഗവത്ഗീത എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം ?
  >ബഗവാനാല്‍ ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്

2.ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവന്‍ പേര് ?
  >ഭഗവത്ഗീതോപനിഷത്ത്

3.ഭഗവത്ഗീതയുടെ കര്‍ത്താവ് ആര് ?
  >വേതവ്യാസന്‍

4.മഹാഭാരതത്തിലെ ഏതു പാര്‍വത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത 
   ഉള്‍പെട്ടിട്ടുള്ളത് ?
   >ഭീഷമപാര്‍വത്തിലെ 830 മുതല്‍ 1531 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ 
    ആണ് ഗീത 

5.ഭഗവത്‌ഗീതയില്‍ എത്രഅധ്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
  >പതിനെട്ട്

6.ഭഗവത്‌ഗീതയുടെ പാശ്ചാത്തലം എന്താണ് ?
  >കുരുക്ഷേത്രഭൂമിയിലെ കൌരവപാണ്ഡവയുദ്ധാരംഭം

7.ഭഗവത്‌ഗീത ആര്തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് ?
  >ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും 

8.ഭഗവത്‌ഗീതയില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും ഏതുഭാവത്തില്‍ 
   ആണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ?
  >ആചാര്യ ശിഷ്യഭാവം 

9.ശ്രീകൃഷ്ണനും അര്‍ജുനനും ഏതുനിലയില്‍ നിന്നാണ് 
  സംസാരിക്കുന്നത് ?
  >തെരാളിയും പോരാളിയും എന്ന നിലയില്‍ 

10.ഗ്രന്ഥതാല്‍പ്പര്യനിര്‍ണയത്തിന് ആവശ്യമായ ഏഴു 
    ലിംഗങ്ങള്‍ ഏവ ?
    >1.ഉപദ്രവം,2. ഉപസംഹാരം,3. അഭ്യാസം,4. അപൂര്‍വത,  
      5.ഫലം,6. അര്‍ത്ഥവാദം,7.ഉപപത്തി .

11.എന്താണ് അഭ്യാസം ?
   >ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് 
     ആവര്‍ത്തിച്ച്പറയുന്നത് അതാണ് അഭ്യാസം 

12.ഗീതയിലെ അഭ്യാസം ഏതാണ് ?
   >ആത്മജ്ഞാനം ആണ് ഗീതയിലെ അഭ്യാസ വിഷയം ?

13.എന്താണ് അപൂര്‍വത ?
   >മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ കാണാത്ത വിഷയത്തെ പുതിയതായി 
    അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് 

14.ഗീതയിലെ അപൂര്‍വത എന്താണ് ?
    >കര്‍മം,ജ്ഞാനം ,ഉപാസന ഇവയെ ഒരുമിച്ച് 
    അനുഷ്ട്ടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും എന്നാല്‍ 
    അവക്കുള്ള കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളെ തിരസ്ക്കരിക്കുവാന്‍ 
    മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല എന്നുമുള്ള തത്വം പ്രത്യേകമായി 
    എടുത്തുപറയുന്നതാണ് ഗീതയിലെ അപൂര്‍വത .

15.എന്താണ് ഫലം ?
   > 'ഇതുകൊണ്ട് അവ സിദ്ധിക്കും' എന്ന അറിവാണ് ആ 
     വിഷയത്തിന്റെ ഫലം 

16.എന്താണ് ഗീതയിലെ ഫലം ?
   >മോക്ഷം കൊണ്ടല്ല ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് 
    ദുഃഖനിവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഗീതകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
    ഫലം 

17.ഭഗവത് ഗീതയിലെ ഉപക്രമ ശ്ലോകം ഏതു ?
   >അശോച്യാനന്വശോചസത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ
    ഗതാസുന ഗതാസുംശ്ച നാനു ശോചന്തി പണ്ഡിതഃ (2-11 )

18.ഭഗവത് ഗീതയിലെ ഉപസംഹാര ശ്ലോകം ഏത് ?
    >സര്‍വധര്‍മാന്‍ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ
    അഹംത്വാ സര്‍വപാപെഭ്യോമോക്ഷൈഷ്യാമി മാ ശുചഃ (18- 66)

19.എന്താണ് ഉപപത്തി ?
   >ഏതു വിഷയത്തിലാണോ യുക്തിയുക്തമായി വിചാരം ചെയ്ത് 
   അന്തിമ നിഗമനത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ വിഷയമാണ്‌ 
   ഉപപത്തി

20.എന്താണ് ഗീതയിലെ ഉപപത്തി ?
  >ആത്മ തത്വമാണ് ഗീതയിലെ ഉപപത്തി ,ആത്മ തത്വം 
    അറിഞ്ഞവര്‍ ആരോ അവര്‍ ജീവിതസാക്ഷാല്‍കാരം നേടുന്നു .
    ഇതാണ് ഗീതയിലെ അന്തിമ നിഗമനം 

21.അര്‍ജുനന്‍ ആരുടെ പ്രദീകം ആണ് ?
  >ആത്മജ്ഞാനം നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുമുക്ഷുവിന്‍റെ പ്രദീകം 

22.എന്താണ് ദുഃഖത്തിനു കാരണമായി ഗീത പറയുന്നത് ?
  >തെറ്റിധാരണയാണ് കാരണം 

23.എന്താണ് തെറ്റിധാരണ ?
  >അല്‍പജ്ഞതയാണ് തെറ്റിധാരണ

24.എന്താണ് അല്‍പ്പജ്ഞതയുടെ പരിഹാരം ?
  >ആത്മജ്ഞാനം ആണ് പരിഹാരം 

25.പണ്ഡിതന്‍റെ ലക്ഷണമായി ഗീതപറയുന്നത് എന്താണ് ?
  >സമദര്‍ശിത്വം 

26.സമദര്‍ശിത്വത്തിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്താണ് ?
  >സമംഎന്നാല്‍ തുല്യം എന്നല്ല ,ബ്രഹ്മംഎന്നാല്‍ 
  ഗീതയില്‍അര്‍ഥം .സമദര്‍ശിഎന്നാല്‍ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്‍ .എല്ലാ 
  ചരാചരങ്ങളിലും ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നവന്‍ എന്നര്‍ത്ഥം .

27.ഗീതയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ് ?
  >ആത്മാവ് കര്‍ത്താവും ഭോക്തവും എന്ന ജ്ഞാനം .

28.കര്‍മത്തില്‍നിന്നും നിര്‍വൃതിലഭിക്കുവാന്‍ എന്ത്    
    വേണമെന്നാണ് ഗീതനിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നത് ?
   >ആത്മ ജ്ഞാന സബാതനം 

29.ഗീതയിലെ അഹം ശബ്ദം എന്താണ് ?
   >ബ്രഹ്മം 

30. ഗീതയുടെ പരമ ലക്‌ഷ്യം എന്താണ് ?
   >ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരം 

31.ഗീതയില്‍ ഭക്തന്‍മാരെ എങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ?
   >രോഗാധികളാല്‍ പീഠിതരായി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ 
   > ജ്ഞാനത്തിനായി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ 
   >ദാരിദ്ര്യനിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ 
   >ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചതിനുശേഷം ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവര്‍ 

32.അന്തര്യാമി എന്നാല്‍ എന്ത് ?
  >പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്നറിയാന്‍ 
  കഴിയാത്തവിധത്തില്‍ സാനിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം 
  പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെയാണ് അന്തര്യാമി എന്ന് 
  പറയുന്നത് .

33.എന്താണ് മിഥ്യ ?
   >ഒരു വസ്തു ഉള്ളതായി തോന്നുകയും 
   തത്വംഅറിയുന്നതോട്കൂടി അത് ഇല്ലാത്തത്ആണെന്ന് 
   അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്‌ മിഥ്യ .

34.എന്താണ് മിഥ്യക്ക് കാരണം ?
   >അജ്ഞാനമാണ് മിഥ്യക്ക് കാരണം .

35.അജ്ഞാനത്തിന് ഗീതയില്‍ പറയുന്ന പേര് എന്ത് ?
   >മായ 

36.ആത്മാവിന്‍റെ ലക്ഷണം എന്താണ് ?
   >സച്ചിതാനന്ദമാണ്ആത്മാവിന്‍റെ ലക്ഷണം.

37.എന്താണ് സത്ത് ?
   >മൂന്നു കാലത്തും നിലനിന്നുവരുന്നത് .മൂന്നുകാലത്തും 
   നിത്യമായിട്ടുള്ള മനസിന്‍റെ പരമസാക്ഷാല്‍ക്കാരമാണ് 
   ആത്മാവ്.

38.എന്താണ് ജീവന്‍ ?
   >ദേഹമാകുന്ന ഉപാധിയോട്കൂടിയ ആത്മാവിനെയാണ് ജീവന്‍ 
   എന്ന് പറയുന്നത് .

39.ആരാണ് അവതാരപുരുഷന്‍ ?
  >പൂര്‍ണഞജ്ഞാനത്തോട്കൂടിയതും കര്‍മവാസന മുഴുവന്‍ 
  നശിക്കാത്തതുമായ ജീവാത്മാവാണ് അവതാരപുരുഷന്‍ .

40.ഗീതയുടെ പരമ ലക്‌ഷ്യം എന്താണ് ?
  > ആത്മതത്വസാക്ഷാല്‍ക്കാരവും ബ്രഹ്മപദപ്രാപതിയും 

41.ഗീതയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏക ആശ്രമം ഏത് ?
  > സന്യാസം 

42. ഭഗവത്ഗീതയില്‍ മധ്യവര്‍ത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്ന 
   അത്യന്തം നിഗൂഢമായ അധ്യായം ഏത് ?
   > ഒന്‍പതാം അധ്യായമായ രാജവിദ്യാദിരാജഗുഹ്യയോഗം.

43.ഗീതയില്‍ ക്ഷേത്രം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്ത് ?
  > നശിക്കുന്ന വസ്തു 

44.ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞ്ന്‍ ?
  > ക്ഷേത്രം നശിക്കുമ്പോള്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് 
  ക്ഷേത്രജ്ഞന്‍.

45.വന്ദനശ്ലോകത്തില്‍ ഗീതയേ എങ്ങനെയാണ്  
    വര്‍ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ?
  >ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ കറവപശുക്കള്‍ ,ഭഗവാന്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ 
  കറവക്കാരന്‍, അര്‍ജുനന്‍ പശുക്കുട്ടി ,ഉപനിഷത്തുക്കളാകുന്ന 
  പശുക്കളില്‍ നിന്നും കറന്നെടുക്കുന്ന നറും പാലാണ് ഗീതാമൃതം .

46.ഭഗവത്ഗീതയില്‍ എത്രകഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
  > നാല് , ശ്രികൃഷ്ണന്‍ ,അര്‍ജുനന്‍ ,ധൃതരാഷ്ട്രര്‍,സഞ്ജയന്‍ 

47.ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്ത് ?
  > ശോകത്തെയും മോഹത്തെയും കര്‍ഷിപ്പിക്കുന്നവന്‍ 
  (നശിപ്പിക്കുന്നവന്‍ )

48.അര്‍ജുനന്‍ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം ?
  > വെളുത്തനിറമുള്ളവന്‍ 

49.ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം ?
  > കൊക്കും കാലും കറുത്ത അരയന്നം 

50.സഞ്ജയന്‍ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം ?
  > ബോദ്ധമുള്ളവന്‍ , പക്ഷപാതമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവന്‍ 

51.ഭഗവത്ഗീതയില്‍ എത്രഅധ്യായങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
  > 700

52.ഗീതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അദ്ധ്യായം ഏത് ?
  > പാതിനെട്ടാം അധ്യായം,മോക്ഷസന്യാസയോഗം  
   ,പുരുഷോത്തമയോഗം ഇരുപത്ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതം 

53.ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായം ഏത് ?
  > 12 ഉം 15 ഉം അധ്യായങ്ങള്‍ ഭക്തിയോഗം പുരുഷോത്തമ 
  യോഗം ,ഇരുപത് ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതം.

54.സാംഖ്യയോഗവും സാംഖ്യശാസ്ത്രവും ഒന്നുതനെയാണോ ?
  >അല്ല , സാംഖ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ശ്രുതിപ്രാമാണ്യമുള്ള 
  വസ്തുതകള്‍ മാത്രമേ ഗീതയിലെ  സാംഖ്യയോഗത്തില്‍ ഒള്ളൂ.

55.ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ എത്ര പര്യായശബ്ദങ്ങള്‍ ഗീതയില്‍ 
    ഉപയോഗിചീട്ടുണ്ട് ?
   >പതിനെട്ട്

56.അര്‍ജുനന്‍റെ എത്ര പര്യായശബ്ദങ്ങള്‍ ഗീതയില്‍ 
    ഉപയോഗിചീട്ടുണ്ട് ?
  >പതിനെട്ട് 

57.ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ എത്ര ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ഗീതയില്‍ ?
  >ഒന്ന് 

58.സഞ്ജയന്‍റെതായി എത്ര ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ഗീതയില്‍ ?
  >നാല്‍പത്

59.അര്‍ജുനന്‍റെതായി എത്ര  ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ഗീതയില്‍ ?
  >എണ്‍പത്തിയഞ്ച് , ഇതില്‍ അര്‍ജുനന്‍റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ആയി 
   മുപ്പത്തി മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങളെയുള്ളൂ .മറ്റ് അമ്പത്തിരണ്ട് 
   ശ്ലോകങ്ങള്‍ അര്‍ജുനന്‍റെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന 
   സംവാദത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയോ ആണ് .

57.ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ തായി എത്ര  ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ഗീതയില്‍ ?
   >അഞ്ഞൂറ്റിഏഴുപത്തിനാല് ,അതായത് അര്‍ജുനന്‍റെ 
   മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ 
   അഞ്ഞൂറ്റിഎഴുപത്തിനാല് ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ മറുപടി പറയുന്നു .

58.ഗീതായെ സ്മൃതിഎന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ?
   > ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍

59.ഗീതയെ ശ്രുതിഎന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ?
   >നടരാജഗുരു 

60.ഗീതയെ സ്മൃതിഎന്ന് പറയാന്‍ കാരണം എന്ത് ?
   > ശ്രുതി ,സ്മൃതി ,ഇതിഹാസം ,പുരാണം എന്നിങ്ങനെയാണ് 
   ശ്രേണി .ഇതില്‍ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിന്‍റെ 
   ഭാഗമാകയാല്‍ ആണ് ഗീതയെ ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ സ്മൃതിഎന്ന് 
   പറയാന്‍ കാരണം.

61.ഗീത ശ്രുതിയോ സ്മൃതിയോ ?
   >സ്മൃതിയേക്കാള്‍ പ്രാമാണ്യം ശ്രുതിക്കാണ് .നിത്യമായ 
   സത്യത്തെ കാലദേശാതീതമായി വിളംബരം ചെയ്യുന്നതാണ് 
   ശ്രുതി .ഗീതയുടെ അന്തസത്ത പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ അത് 
   ശ്രുതിയാണ് .

62.കാമത്തെ ഗീതയില്‍ വിശേഷിപ്പിചിരുന്നത് എങ്ങനെ ?
   >നിത്യവൈരി 

63.ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ്ജന്‍ ?
   >ആത്മജ്ഞാനമുള്ളവന്‍,ദൃഡബോധമുള്ളവനാണ് 
   സ്ഥിതപ്രജ്ഞ്ജന്‍

64.ക്രോധം എന്തില്‍നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ?
   >കാമത്തില്‍നിന്ന് (കാമാത് ക്രോധഃ അഭിജായതേ )

65.കാമം ഏതില്‍നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ?
  >വിഷയാസക്തിയില്‍നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാകുന്നത് 

66.ക്രോധത്തില്‍നിന്ന് എന്ത്ഉണ്ടാകുന്നു ?
   >അവിവേകം 

67.അവിവേകത്തില്‍നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ?
  >സ്മൃതിഭ്രംശം 

68. സ്മൃതിഭ്രംശത്തില്‍നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ?
  >ബുദ്ധിനാശം 

69.ബുദ്ധിനാശത്തിന്റെ ഫലം എന്ത് ?
  >അവനവനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു 

70.ആരാണ് ആയുക്തന്‍ ?
  >മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന്‍ 


71.എപ്പോഴാണ് ഒരാള്‍ യോഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ?
  >അസ്ഥിരമായ ബുദ്ധിഎപ്പോഴാണോ സ്ഥിരമായ നിലയില്‍   
   (സമാധിയില്‍ )ഉള്ളത് അപ്പോള്‍ യോഗത്തെ പ്രാപിക്കും .

72.ജിവികള്‍ ഏത്തില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ?
  >അന്നത്തില്‍നിന്നും ജീവികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു 

73.അന്നം ഏത്തില്‍നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ?
  >മഴയില്‍നിന്നും അന്നമുണ്ടാകുന്നു 

74.മഴ ഏതില്‍നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ?
  >യജ്ഞത്തില്‍നിന്നും മഴയുണ്ടാകുന്നു 

75.യജ്ഞം എതില്‍നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ?
  >കര്‍മ്മത്തില്‍നിന്നും യജ്ഞമുണ്ടാകുന്നു 

76.കര്‍മം ഏതില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്നു ?
  >ബ്രഹ്മാവില്‍നിന്നും കര്‍മ്മം ഉണ്ടാകുന്നു 

77.ബ്രഹ്മാവ് ഏതില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്നു ?
   >അക്ഷരത്തില്‍നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു 

78.കാമത്തിന്‍റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളായി ഗീത പറയുന്നത്  
   ഏതിനെയോക്കെയാണ് ?
   >ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസും ബുദ്ധിയും 

79.ഗീതയിലെ കര്‍മ്മസന്യാസയോഗത്തിന്‍റെ പേര് എന്ത് ?
    >സന്യാസയോഗം 

80.ഗീതയിലെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേര്  
    എന്ത് ?
    >ജ്ഞാനയോഗം 

81.ഗീതയിലെ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേര് ?
    >താരകബ്രഹ്മമ യോഗം 

82.ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം ഏതു യോഗമാണ്  
    പ്രദിപാദിക്കുന്നത് ?
    >കര്‍മ്മയോഗം 

83.ഗീതയിലെ 7 മുതല്‍ 12 അധ്യായം ഏതു യോഗമാണ്  
    പ്രദിപാദിക്കുന്നത് ?
    >ഭക്തിയോഗം 

84.ഗീതയിലെ 13 മുതല്‍ 18 അധ്യായം ഏതു യോഗമാണ്  
    പ്രദിപാദിക്കുന്നത് ?
    >ജ്ഞാനയോഗം 

85.ഭഗവത്ഗീതയില്‍ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലായി 
     ആവര്‍ത്തിക്കപെട്ടീട്ടുള്ള വരികള്‍ ഏത് ?
     >ശ്രേയാന്‍ സ്വധര്‍മോ വിഗുണഃ
       പരധര്‍മത് സ്വനുഷ്ഠിതാത് (3:35),(18:47)

86.ഗീതാദിനം ഏതുദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ?
     >മാര്‍ഗശീര്‍ഷമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷഏകാദശിദിവസം 

87.ശ്രീരാമാനുജന്‍റെ മതമനുസരിച്ച് ഗീതയിലെ പ്രധാനശ്ലോകം  
    ഏതാണ് ?
    >സര്‍വധര്‍മ്മാന്‍ പരിത്യ ജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ (18:66)

88.ഏതു ഗുണത്തില്‍ നിന്നാണ് കാമം ഉണ്ടാകുന്നത് ?
     >രജോഗുണം

89.കാമം ഏതിനെയാണ് മറക്കുന്നത് ?
    >ജ്ഞാനത്തെ

90.വിഷയങ്ങളെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ടം ഏത് ?
     >ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍

91. ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ടം ഏത് ?
      >മനസ്സ്


92.മനസ്സിനേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ടം ഏത് ?
     >ബുദ്ധി

93.ബുധിയെക്കള്‍ ശ്രേഷ്ട്ടം ഏത്?
    >ആത്മാവ്

94.ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭോജന മന്ത്രം എന്താണ് ?
   >ബ്രഹ്മാര്‍പ്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിര്‍ 
     ബ്രഹ്മാഗ്നവ് ബ്രാഹ്മണാ ഹുതം 
     ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം 
     ബ്രഹ്മകര്‍മ സമാധിന (4:24)

95.ശരീരം ത്യജിച്ച ജീവാത്മാവ് സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ടു മാര്‍ഗങ്ങള്‍ 
     ഏവ ?
    >ശുക്ലഗതിയും കൃഷ്ണഗതിയും .

96.പുനര്‍ജ്ജന്മം ഇല്ലാത്ത ഗതി ഏത് ?
    > ശുക്ലഗതി .

97.പുനര്‍ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ഗതി ഏത് ?
    >കൃഷ്ണഗതി 

98.ഏന്താണ് സ്വത്വഗുണം ?
   >നിര്‍മലവും ജ്ഞാനത്താല്‍ സതാ പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ  
    പ്രകൃതി ഗുണമാണ്  സ്വത്വഗുണം.

99.ഏന്താണ് രജോഗുണം ?
   >ആഗ്രഹാത്തെയും ആസക്തിയെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണമാണ്  
     രജോഗുണം .

100.എന്താണ് തമോഗുണം ?
    > അജ്ഞാതത്തില്‍ നിന്നാണ് തമോഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് .അവ  
    ക്രവര്യത്തെയും അത്യാചാരങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു .

101.ഫലത്തെകുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം  
      ഏത് ?
     >സാത്വികയജ്ഞം .

102.ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍ 
      പെടുന്നു ?
    >രാജാസയജ്ഞം.

103.വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍ 
      പെടുന്നു ?
    >താമസയജ്ഞം .

104.എന്താണ് ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം ?
   > ഭഗവാന്‍ സൃഷ്ടിച്ച നാല് ജാതികള്‍ആണ് ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം .
      ജാതി ജനനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ,ഗുണത്തെയും 
      കര്‍മ്മത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 
     സൃഷ്ടിക്കപെട്ടീട്ടുള്ളത് .

105.ആത്മാവിന്‍റെ ഇരിപ്പിടം ഏത് ?
   >ഒന്‍പത് വാതിലുകള്‍ ഉള്ള നഗരമാകുന്ന ശരീരത്തില്‍ ഒന്നും 
    ചെയ്യാതെയും ചെയ്യിക്കാതെയും ആത്മാവ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു .

106.ആരാണ് സമദര്‍ശികള്‍ ?
    >ചരാചരങ്ങളിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈശ്വരചൈതന്യം 
   ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിവേകികളായ ജ്ഞാനികള്‍ ആണ് 
   സമദര്‍ശികള്‍ .

107.പഞ്ചയജ്ഞങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ?
   >ബ്രഹ്മയജ്ഞം ,ദേവയജ്ഞം ,പിതൃയജ്ഞം ,മനുഷ്യയജ്ഞം ,
   ഭൂതയജ്ഞം .

108.മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് ഏന്താണ് വേണ്ടത് ?
   >ഫലാപേക്ഷയില്ലാത്ത കര്‍മം 

109.കര്‍മം ഏന്തിന് വേണ്ടി യാണ് അനുഷ്ട്ടിക്കുന്നത് ?
   >ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിവേണം കര്‍മം അനുഷ്ട്ടിക്കാന്‍ .

110.ഏപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത്പ്രാപ്തിഉണ്ടാകുന്നതു ?
   >യഥാവിധി കര്‍മാനുഷ്ട്ടനം ചെയ്ത് ചിത്തം ശുദ്ധമായശേഷം 
    ഭഗവത്തത്വം നന്നായി ഉറച്ചാല്‍ ഭഗവത്പ്രാപ്തിഉണ്ടാകും .

111.ഏന്താണ് ധ്യാനം ?
   >വിജാതീയമായ ചിത്തവൃത്തികളുടെ സംബന്തമില്ലാത്തതായ 
   സജാതീയവൃത്തികളുടെ പ്രവാഹമാണ് ധ്യാനം .

112.ഒരുവര്‍ഷം എന്നാല്‍ ഏന്ത് ?
   >മനുഷ്യരുടെ രണ്ട് അയനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ഒരു വര്‍ഷം .
   ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവും .

113.ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം (അഹോരാത്രം)എത്രയാണ് ?
   >മനുഷ്യരുടെ ഒരു വര്‍ഷമാണ് ദേവന്‍മാരുടെ ഒരു ദിവസം 
   (രാത്രിയും പകലും )ദേവന്മാരുടെ മുന്നുറ്റി അറുപത്തഞ്ച് 
    അഹോരാത്രം ഒരു ദേവവത്സരം.

114.ചതുര്‍യുഗം എന്നാല്‍ എന്ത് ?
   >ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം 365 ദിവസം (1വര്‍ഷം) അങ്ങനെ 
   12.00 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആണ് ഒരു ചതുര്‍യുഗം.

115.കൃതയുഗം എത്ര വര്‍ഷം ?
   >നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ദേവവര്‍ഷം 

116.ത്രേതായുഗം എത്ര വര്‍ഷം ?
   >മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് ദേവവര്‍ഷം 

117.ദ്വാപരയുഗം എത്ര വര്‍ഷം ?
   >രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ദേവവര്‍ഷം 

118.കലിയുഗം എത്ര വര്‍ഷം ?
   >ആയിരത്തി ഇരുനൂറ് ദേവവര്‍ഷം 

119.ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ ഒരു ദിവസം എത്ര വര്‍ഷമാണ് ?
   >ആയിരം ചതുര്‍യുഗം 

120.മഹായുഗങ്ങളെകുറിച്ച് പ്രദിപാദിക്കുന്ന ഗീതാ ശ്ലോകം ഏത് ?
   >എട്ടാം അധ്യായമായ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗത്തിലെ 17-ശ്ലോകം 
    ''സഹസ്രയുഗപര്യന്തം അഹര്യദ്‌ ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ
    രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം തേ/ഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ''

121.എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡം ?
   >ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ ശരീരം ആണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്ന് ഗീതയിലെ  
   അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗത്തില്‍ പറയുന്നു .

122.എന്താണ് ദേവയാനം ?
    > ജനനത്തിന് പുനരാവൃത്തിഇല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന 
    മാര്‍ഗമാണ് ദേവയാനം.

123.എന്താണ് ഗീതയില്‍ പറയുന്ന ബ്രഹ്മം ?
   >പരമമായ നാശമില്ലാത്തതായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്തോ 
   അതാണ് ബ്രഹ്മം  

124.എന്താണ് അധ്യാത്മം ?
   >സ്വന്തം ഭാവമാണ് അധ്യാത്മം 

125.എന്താണ് കര്‍മ്മം ?
   >സൃഷ്ട്ടിപ്പെടുന്നതിനെഎല്ലാം സര്‍ജനം ചെയ്യുന്ന 
   ക്രിയാവിശേഷമാണ് കര്‍മ്മം 

126.ദേഹഭ്യതാം വശ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ് ?
    >ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരത്തോട് കൂടിയവര്‍ 

127.എന്താണ് പ്രത്യഗാത്മാവ് ?
    >ആത്മാവിന്‍റെ അത്യന്തം ശുദ്ധമായഅവസ്ഥയാണ്‌ 

128.ഒരു ത്രുടി എന്നാല്‍ എന്ത് ?
     >മുപ്പത് അല്‍പ്പകാലം 

129.ഒരു കല എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >മുപ്പത് ത്രുടി 

130.ഒരു കാഷ്ഠ എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >മുപ്പത് കല 

131.കാഷ്ഠയുടെ മറ്റ് പേരുകള്‍ എന്തെല്ലാം ?
     >നിമിഷം ,നൊടി ,മാത്ര 

132.ഒരു ഗണിതം എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >നാലുനിമിഷം ഒരു ഗണിതം 

133.ഒരു നെടുവീര്‍പ്പ് എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >പത്ത് ഗണിതമാണ് 

134.ഒരു വിനാഴിക എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >ആറ് നെടുവീര്‍പ്പ് 

135.ഒരു ഘടിക എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >അറുപതു നാഴിക 

136.ഒരു ദിവസം എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >അറുപത് ഘടിക 

137.ദിവസത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു പേര് ?
     >അഹോരാത്രം 

139.ഒരു പക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത് ?
    >പതിനഞ്ച് അഹോരാത്രം 

140.രണ്ടു പക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത് ?
     >ഒരു ചന്ദ്രമാസം (30 അഹോരാത്രം ) 

141.ഗീതയില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന മൂന്നുപുരുഷന്മാര്‍ ആരൊക്കെ ?
      >ക്ഷരന്‍ ,അക്ഷരന്‍ ,ഉത്തമന്‍ 

142.ആരാണ് ക്ഷരന്‍ ?
     >ക്ഷരപുരുഷന്‍ നിശ്ചലന്‍ ആണ് 

143.ആരാണ് അക്ഷരപുരുഷന്‍ ?
     >അക്ഷരപുരുഷന്‍ അവിച്ഹിഹ്ന്നനാണ് ,ശാന്തനും 
     നിഷ്ക്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് .

144.ആരാണ് മേഘാശയന്‍ ?
     >നിഷ്ഫലമായ ആശയത്തോട് കൂടിയവന്‍ 

145.ആരാണ് മേഘകര്‍മാണി ?
     >ഫലശൂന്യമായ കര്‍മ്മത്തോട് കൂടിയവന്‍ 

146.ആരാണ് മേഘജ്ഞാനി ?
     >പ്രയോജനരഹിതമായ അറിവോട് കൂടിയവന്‍ 

147.ആരാണ് വിചെതസ്സ് ?
     >വിപരീതബുദ്ധിയുള്ളവന്‍

148.ആരാണ് പ്രജാപതി ?
    >കര്‍മ്മജ്ഞാനത്തില്‍ അധികാരമുള്ള പുരുഷനാണ് 

149.രാജവിദ്യ എന്നാല്‍ എന്ത് ?
     >ഏത്ജ്ഞാനം സിധിച്ചാല്‍ വേറെ ജ്ഞാനം വേണ്ടയോ 
     അതാണ് 

150.ആരാണ് മൂഢന്‍ ?
     >മോഹം ഉള്ളവനാണ് 

151.എന്താണ് മോഹം ?
      >അവിവേകം ,തെറ്റിധാരണയാണ് മോഹം 

152.എന്താണ് ബുദ്ധി ?
     >സൂഷ്മവും സത്യവുമായ വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 
    അന്തഃകരണത്തിന്‍റെ സാമര്‍ത്ഥ്യം 

153.എന്താണ് ക്ഷമ ?
     >ഏത് ആപത്തിലുമുള്ള മനസ്സിന്‍റെ നിര്‍വികാരത

154.എന്താണ് ദമം ?
     >വിഷയസുഖങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ 
     നിവൃത്തി  

155.എന്താണ് ശമം ?
     >വിഷയസുഖങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അന്തഃകരണത്തിന്‍റെ നിവൃത്തി  

156.എന്താണ് സുഖം ?
     >അനുകൂലമായ അന്തകരണവൃത്തി 

157.എന്താണ് ദുഃഖം ?
    >പ്രതികൂലമായ അന്തകരണവൃത്തി 

158.എന്താണ് സമത ?
     >ഇഷ്ട്ടാനിഷ്ട്ടങ്ങളിലുള്ള നിര്‍വികാരത 

159.എന്താണ് തപസ്സ് ?
     >ഇന്ദ്രിയസമയമനത്തോട്കൂടിയ ശാസ്ത്രയുക്തമായ ധ്യാനവും 
     ഏകാഗ്രതയും 

160.എന്താണ് ദാനം ?
     >കാലദേശമനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി യഥാശക്തി 
     അര്‍ഹാമായവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സമര്‍പ്പണം 

161.എന്താണ് യശസ്സ് ?
    >ധര്‍മ്മം ചെയ്തുസംബാതിച്ച സത്കീര്‍ത്തി

162.എന്താണ് അയസ്സ് ?
    >അധര്‍മ്മത്തില്‍നിന്നുള്ള അപകീര്‍ത്തി

163.എന്താണ് ധര്‍മ്മം ?
    >ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ കര്‍മമാനുഷ്ട്ടാനമാണ്

164.എന്താണ് ശ്രദ്ധ ?
    >വിവേകബുദ്ധിയോട്കൂടിയ ഏകാഗ്രതയാണ് ശ്രദ്ധ 

165.പന്ത്രണ്ട് ആദിത്യന്മാര്‍ ആരൊക്കെയാണ് ?
    >വിഷ്ണു ,ശുക്രന്‍ ,ആര്യമാവ്‌ ,ധാമാവ് ,ത്വഷ്ടാവ് ,പൂഷ്വാവ് , 
   വിവസ്വാന്‍ ,സവിതാവ് ,മിത്രന്‍ ,വരുണന്‍ ,അംശന്‍ ,ഭഗന്‍.. .

166.ജ്യോതിസ്സുകള്‍ ആരെല്ലാം ?
   >സൂര്യന്‍ ,അഗ്നി ,ഇന്ദ്രന്‍ 

167.ആര്യമാവ് ആരാണ് ?
    >സര്‍വ പിതൃക്കളുടെയും പിതാവ് 

168.യമന്‍ ആരാണ് ?
    >സംയമനം ഉള്ളവനാണ് യമന്‍ 

169.സംയമനം ഏന്താണ് ?
   >ധര്‍മാധര്‍മ്മവിചാരം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കാനും 
   നിഗ്രഹിക്കാനും ഉള്ള കഴിവാണ് സംയമനം 

170.മകരമത്സ്യം എന്താണ് ?
   >തിമിംഗലമാണ്

171.ഗായത്രിയുടെ സവിശേഷത എന്ത് ?
    >വേദങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് ഗായത്രി 

172.ഭഗവാന്‍ഗീതാതത്വം ആദ്യമായി ആരെയാണ് ഉപദേശിച്ചത് ? 
    >സൂര്യഭഗവാന് 

173.ഭൂമിയില്‍ ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് എന്താണ് ?
    >ശബ്ദം 

174.ശബ്ദത്തില്‍നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
    >ആകാശം 

175.ആകാശത്തില്‍ നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
   >വായു 

176. വായുവില്‍ നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
   >അഗ്നി 

177.അഗ്നിയില്‍നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
   >രസം 

178.രസത്തില്‍നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
    >വെള്ളം 

179.വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
    >ഗന്ധം 

180.ഗന്ധത്തില്‍ നിന്ന് എന്ത് ഉണ്ടായി ?
    >ഭൂമി  


No comments:

Post a Comment