സുഭാഷിതം

''അപ്യല്പ ശക്തരില്‍ പര്‍ത്തെ


തഥാല്‍പ വിഷയ സ്യജ


സുസംഹത സ്യരാഷ്ട്രസ്യനിയതാ വിശ്വ മാന്യത''അര്‍ത്ഥം: കുറഞ്ഞ ബലമുള്ളതും കുറച്ചു മാത്രം 

സമ്ര്ഥിയുള്ളതും വളരെ ചെറിയ


ഭുപ്രദേശമുള്ളതുമായാല്‍ പോലും 

സുസംഘടിതമായ 

രാഷ്ട്രത്തിന്ലോകത്തിന്‍റെ ബഹുമാനം നിശ്ചിതമാണ്‌ 


                                                                                                    


''ധന ധാന്യ സുസബന്നം
സ്വര്‍ണ്ണ രത്നാതി സംഭവം 
സുസംഹര്‍ത്തിം വിനാ രാഷ്ട്രം 
നഹിസ്യത് ശൂന്യ - വൈഭവം ''

അര്‍ത്ഥം : ധന ധാന്യങ്ങള്‍കൊണ്ട് സുസംബന്നവും സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെയും രത്നത്തിന്‍റെയും ഘനികള്‍കൊണ്ട് സബുഷ്ടവുമാണെങ്ങില്‍ കുടി സംഘടിത സമാജമില്ലാതെ രാഷ്ട്രത്തിന്പരം വയ്ഭവം സാധ്യമാകില്ല

                                                                                                   

ധൃതിക്ഷമാ ദമോ സ്തേയം
ശൌചമിന്ദ്രിയ നിഗ്രഹ :
ധീര്‍ വിദ്യാ സത്യമക്രോധോ 
ദശകം ധര്‍മ്മലക്ഷണം 
                                 (മനുസ്മൃതി)

അര്‍ത്ഥം:  ധൈര്യം , സഹനശക്തി , അടക്കം , മോഷണമില്ലായ്മ ,പരിശുദ്ധി,ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ,പരിശുദ്ധമായ മനസ് ,വിദ്യ,സത്യം ,കൊപമില്ലായ്മ ഇവ പത്തുംആണ് ധര്‍മത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍
                                                                                                  

ഉദ്യമം സാഹസം ധൈര്യംബുദ്ധി ശക്തിപരാക്രമൌ
ഷഡേതെ യത്രവര്‍ത്തന്തേ ദൈവം തത്രപ്രകാശയേത്


അര്‍ത്ഥം;കര്‍മനിരത , സാഹസികത , ധൈര്യം , ബുദ്ധി , ശാരീരിക  ശക്തി , വെല്ലുവിളിഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഈ ആറു കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുണ്ടാകും 
                                                                                                  
ഗ്രാമസ്യ സേവയാ നൂനം 


സേവാ ദേശസ്യ സിദ്ധതി 


ദേശസേവാ ഹി ദേവസ്യ 


സേവാ ത്ര പരമാര്‍ത്ഥത: 


അര്‍ത്ഥം  ; 


വാസ്തവത്തില്‍ ഗ്രാമസേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ 

ദേശസേവനം സാധ്യമാകൂ, 

അതുപോലെ ദേശസേവനമാണ് 

യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള ഈശ്വരസേവനം.

                                                                                                 

"വിവേക: സഹസമ്പത്യ


വിനയോ വിദ്യയാ സഹ


പ്രഭുത്വം പ്രശ്രയോപേതം


ചിഹ്ന മേതന്‍ മഹാത്മനാം"ര്‍ത്ഥം  ; 


സമ്പത്തിനോടൊപ്പം വിവേകം, വിദ്യയോടൊപ്പം 

വിനയം, ശക്തിയോടൊപ്പം സൗമനസ്യം -

ഇവ മഹാ പുരുഷന്‍മാരുടെഅടയാളമാകുന്നു.

                                                                                                                                                   

"അപ്രകടീകൃത ശക്തി ശക്ത്യോപി

ജനസ് തിരസ്ക്രിയാം ലഭതേ

നിവസന്‍ അന്ദര്‍ധാരുണീ ലംഘ്യോ

വഹ്നിര്‍ നതു ജ്വലിത:" അര്‍ത്ഥം  ;  


ശക്തിശാലിയെങ്കിലും തന്‍റെ ശക്തിയെ യഥാ സമയം 

പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവന്‍ 

അപമാനിതനായി തീരുന്നു.മരത്തിനുള്ളില്‍ സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്ന അഗ്നി 

നിസ്സാരനെങ്കിലും ജ്വലിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ 

ഒരിക്കലും നിസ്സാരനല്ല.

                                                                                                                                                   
"കൃതപ്രത്യുപകാരോഹി

വണിക് ധര്‍മ്മോ ന സാധുതാ

തത്രാപി യേന കുര്‍വന്തി

പശവസ്തേ ന മാനുഷ:"അര്‍ത്ഥം  ; 

ഒരാള്‍ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിനു 

പ്രത്യുപകാരംചെയ്യുന്നത് ഒരു 

വ്യാപാരിയുടെചുമതലയാണ്. അത് 

സജ്ജനങ്ങളുടെലക്ഷണമല്ല.


(സജ്ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷണംഒന്നുംപ്രതീക്ഷിക്കാതെ 

ഉപകാരംചെയ്യുന്നതാണ്).


പ്രത്യുപകാരം പോലും 

ചെയ്യാത്തവര്‍മനുഷ്യരല്ല,അവര്‍ മൃഗങ്ങളാണ്.

                                                                                                   


"ഉത്സാഹോ ബാലവാനാര്യ 

നാസ്ത്യുത്സാഹാത് പരം ബലം 

സോത്സാഹസ്യ ഹി ലോകേഷു 

ന കിഞ്ചിദപി ദുഷ്കരം "


അര്‍ത്ഥം  ;  

അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ! ഉത്സാഹംശക്തിയുള്ളതാണ്. 

ഉത്സാഹത്തേക്കാള്‍ വലിയബലം ഇല്ല. ഉത്സാഹം 

ഉള്ളയള്‍ക്ക്,ദുഷ്ക്കരമായി ഒന്നുമില്ല.

                                                                                                                                                   

"ആയുര്‍ കര്‍മ്മച വിത്തം ച

വിദ്യാ നിധനമേവച

പന്ജൈതേ നനു കല്പ്യന്തേ

ഗര്‍ഭഗത്വേന ദേഹിനാം"അര്‍ത്ഥം  ;  
ഒരാളുടെ ആയുസ്സ്‌ ,അയാളുടെ കര്‍മ്മമണ്ഡലം, 

സമ്പത്ത്‌, വിദ്യാഭ്യാസം, മരണംഎന്നീ 5 

കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെകയ്യിലല്ല.ഇതൊക്കെ 

ജനിക്കുന്നതിനു മുന്പേ 

തന്നെതീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

                                                                              

"അപകാരിഷു മാ പാപം

ചിന്തയസ്വ മഹാമതേ

സ്വയമേവ ഹി നശ്യന്തി

കൂലജാതാ ഇവ ധ്രുമ: "


അര്‍ത്ഥം  ;   
അല്ലയോ മഹാമതേ , ബുദ്ധിശാലി ,എന്നുംപീഡനം 


ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുചിന്തിച്ചു നാം 

നമ്മുടെ ജീവിതംപാഴാക്കരുത്.അവര്‍ സ്വയം 

നശിച്ചു പോകും, നദിയുടെഅറ്റത്തുള്ള 

മരങ്ങളെപോലെ അവര്‍ താനേകടപുഴകും 

                                                                            "അര്‍ഥാനാമാര്‍ജനേ ദുഃഖം


ആര്‍ജിതാനാം തുരക്ഷണേ

ആയേ ദുഃഖം വ്യയേ ദുഃഖം

അര്‍ഥ കിം ദുഃഖ ഭാജനം "

അര്‍ത്ഥം  ;   

സമ്പത്ത് ആര്‍ജിക്കാന്‍ വേണ്ടി നാം ദുഃഖിക്കുന്നു. 

ആര്‍ജിച്ച സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും നാം 

ദുഃഖിക്കുന്നു. (സമ്പത്ത് മോഷ്ടാക്കള്‍ കവരുമോ 

എന്നിങ്ങനെ ഭയം നിമിത്തമുള്ള ദുഃഖം) . 

അതായത്, സമ്പാദിക്കാനും നാം ദുഃഖിക്കുന്നു, 

ചിലവാക്കുമ്പോഴും നാം ദുഃഖിക്കുന്നു. 

ചുരുക്കിപറഞ്ഞാല്‍ - സമ്പത്താണ്‌ ദുഖത്തിന് 

കാരണം.
                                                                             


ധനേന കിം യോ ന ദദാതി നാശ്നുതേ
ബാലേന കിം യച്ച രിപുന്‍ ന ബാധതേ
ശ്രുതേന കിം യോ ന ച ധര്‍മ്മമാചരേത്
കിമാത്മനാ യോ ന ജിതേന്ത്രിയോ  ഭവേത് 
                                               ( സുഭാ: ഭണ്ടാഗാരം)
അര്‍ത്ഥം: കൊടുക്കുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ധനം കൊണ്ടെന്തു ഗുണം ? ശത്രുക്കളെനേരിടാന്‍ കഴിയാത്ത ബലം കൊണ്ടെന്തുകാര്യം .ധര്‍മമാ ചരണ ത്തിനുതകാത്തവേദ ജ്ഞാനം  കൊണ്ടെന്തു ഫലം ? ഇന്ത്രി യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവന് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടെന്തുഫലം ?
                                                                                                                                                                   


കോ‌ തി ഭാരഃ സമര്‍ത്ഥാനാം
കിം ദൂരംവ്യവസായിനാം
കോ വിദേശഃ സവിദ്യാനാം
കഃ പരഃ പ്രിയവാദിനാം
                    (ചാണക്യനീതി)

അര്‍ത്ഥം:- കഴിവുള്ളവന് അതി ഭാരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ?
പ്രയത്നശീലന്‍മാര്‍ക്ക് ദൂരം എന്താണ് ? വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര്‍ക്ക് വിദേശമേതാണ് ? പ്രിയം പറയുന്നവന് അന്യന്‍ ആരാണ് ? 
                                                                                                                                                                      

''പരോക്ഷേ കാര്യഹന്താരം 
 പ്രത്യക്ഷേ പ്രിയവാദിനം 
 വര്‍ജ്ജയെതാദൃശം മിത്രം 
 വിഷകുംഭം പയോമുഖം ''

അര്‍ത്ഥം :പുറമേ പറയും പഥ്യം 
അകമേ ചതി ചെയ്തിടും
അവനെ മിത്രമാക്കായ്ക
പാല്‍തൂകും വിശാകുംഭംപോല്‍

                                                                                                                                                                        

മനോ ധവതി സാര്‍വത്ര 
മദോന്മത്ത ഗജെന്ദ്രവത് 
ജ്ഞാനാങ്കുശ സമാബുദ്ധി :
തത്ര നിശ്ചലതേ മന :
                                                     (സുക്തി മുക്താവലി)
അര്‍ത്ഥം : എല്ലായിടത്തും മനസ്സ് മദിച്ച ആനയെപ്പോലെ പായുന്നു .യാതോരിടത്ത് ജ്ഞാനമാകുന്ന തോട്ടി ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ബുദ്ധി യുണ്ടോ അവിടെമനസ് നിയന്ത്രിതമായിത്തീരുന്നു .

                                                                                                  

ഇഹമേം കിം നു കര്‍ത്തവ്യം 
കര്‍ത്തവ്യം കിമസ്തി ച
ഇതി ചിന്തയാതാം പും സാം
കര്‍മ്മ ശുദ്ധം ഭവേദ് ധ്രുവം.

അര്‍ത്ഥം : ലോകത്ത് എന്‍റെ കര്‍ത്തവ്യം എന്താണ് ,ഞാന്‍ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവന്‍റെ കര്‍മങ്ങള്‍ ശുധങ്ങളായി തീരുന്നു എന്നത് തീര്‍ച്ചയാണ്