Tuesday, 26 July 2016

ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് ചില നിഷ്ഠകളൊക്കെ പാലിക്കണം അല്ലെങ്കില് ക്ഷേത്രദര്ശനം ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും. ആല് പ്രദക്ഷിണം ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കും മുന്പ് ആല് പ്രദക്ഷിണം കഴിക്കണം. ആലിന് ഏഴു പ്രദക്ഷിണമാണ് വിധി. ആല് പ്രദക്ഷിണ സമയത്ത് ആലിന് ചുവട്ടില് ബ്രഹ്മാവിനെയും ആല്മദ്ധ്യത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിനെയു ം ആലിന്ടെ അഗ്രത്തില് പരമശിവനെയും സങ്കല്പിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. "മൂലതോ ബ്രഹ്മരൂപായ മദ്ധ്യതോ വിഷ്ണുരൂപിണേ അഗ്രത ശിവരൂപായ വൃക്ഷരാജായ തേ നമ" ശ്രീ കോവില്, പ്രദക്ഷിണവഴി, ചുറ്റമ്പലം, പുറത്തെ പ്രദിക്ഷിണവഴി പുറം മതില് ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ രീതി.കുളിക്കാതെ ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കരുത്.മത്സ്യം, മാസം, ശവം, മദ്യം, മറ്റു ലഹരി വസ്തുക്കള് എന്നിവ മതില്കെട്ടിനുള്ളില് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. ലഹരിവസ്തുക്കള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട ും ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കരുത്.പുല, വാലായ്മ എന്നീ അശുദ്ധികള് ഉള്ളവരും ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കരുത്. ദേവനിലും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് പ്രവേശിക്കരുത്.സ്ത്രീകള് ആര്ത്തവം തുടങ്ങി ഏഴു ദിവസം വരെയും ഗര്ഭിണികള് ഏഴാം മാസം മുതല് പ്രസവിച്ചു നൂറ്റിനാപ്പത്തെട്ടു ദിവസം കഴിയുന്നത്വരെയ ും ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശിക്കരുത്. കുട്ടികളെ ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞേ ദേവന് മാരെ ദര്ശിപ്പിക്കാവൂ.ചെരുപ്പ് തലപ്പാവ് എന്നിവധരിച്ചു ക്ഷേത്രദര്ശനം അരുത്. സ്ത്രീകള് പൂര്ണ്ണ വസ്ത്ര ധാരിണികളായിരിക് കണം. മംഗല്യം ചാര്ത്തികഴിഞ്ഞ വധുവരന്മാര് ചുറ്റമ്പലത്തില്‍ കടന്നു ദേവദര്ശനം നടത്തരുത്. പുറം മതില് കടന്നു ബാഹ്യാകാര പ്രദിക്ഷിണമായി സഞ്ചരിക്കണം. ഇവിടെയാണ് ശയനപ്രദിക്ഷിണം നടത്തേണ്ടത്. ക്ഷേതങ്ങളിലെ ബലിക്കല്ല്കളില്‍ ചവിട്ടാനോ മറികടക്കാനോ പാടില്ല.ഇവ പാര്ഷദന്മാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചുറ്റമ്പലത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന് ദീപസ്തംഭം, കൊടിമരം, വലിയ ബലിക്കല്ല് ഇവക്കു പ്രദിക്ഷിണം ആയിവേണം പോകാന്. തിരുനടയില് പ്രവേശിച്ചാല് നമസ്ക്കാര മണ്ഡപത്തിനു പ്രദിക്ഷിണമായി സഞ്ചരിക്കണം. തൊഴുമ്പോള് താമരമൊട്ടുപോലെ വിരലിന്റെ അറ്റം കൂടിമുട്ടിയും കൈപ്പടം പരസ്പരം തൊടാത്ത വിധത്തിലും വേണം തോഴന്. കൈകള് തലയ്ക്കു മുകളില് ഉയര്ത്തിപിടിച്ചും ഹൃദയഭാഗത്ത് ചേര്ത്തുവച്ചും തൊഴാം. ശിവമൂര്ത്തികള്ക്ക് ഇടതുവശവും വൈഷ്ണവമൂര്ത്തികള്ക്ക് വലതുവശവും എന്നാണ് ആചാരം.ദേവന്റെ നേര്ക്കുനിന്നു തൊഴരുത്. തീര്ത്ഥം മൂന്നു തവണ മന്ത്രം ജപിച്ചു സേവിച്ചശേഷം തലയിലും മുഖത്തും തളിക്കാം. കൈ, ചുണ്ടില് തൊടാതെ നാക്ക്നീട്ടി തീര്ത്ഥം നാക്കില് വീഴിക്കണം. കൈപ്പടത്തില് കീഴ്ഭാഗത്തില് കൂടിവേണം നാക്കില് വീഴ്ത്താന്. തീര്ത്ഥം സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രസാദം നെറ്റിയില് തൊടണം. പുഷ്പം തലയിലോ ചെവികള്ക്കിടയി ലോ വയ്ക്കാം. എണ്ണ, വാകച്ചാര്ത്ത് എന്നിവ തലയില് പുരട്ടണം, ചാന്തു നെറ്റിയില്തൊടാ ം. പ്രദക്ഷിണത്തിന്ടെ കണക്കും ഫലവും പ്രദക്ഷിണം ആര്ക്കൊക്കെ എത്രവീതം വേണമെന്നും ഓരോ പ്രദക്ഷിണത്തിന്ടെയും ഫലമെന്തെന്നും ആഗമശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗണപതിക്ക് ഒരു പ്രദക്ഷിണവും സൂര്യന് രണ്ടും ശ്രീശങ്കരന് മൂന്നും ദേവിക്കും മഹാവിഷ്ണുവിനും നാലുവീതവും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. ആശ്വത്ഥവൃക്ഷത്തിനു ഏഴു പ്രദക്ഷിണമാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇരുപത്തിയൊന്നു പ്രദക്ഷിണം ശ്രേഷ്ടകരമാണ്. എല്ലാ ദേവതകള്ക്കും പൊതുവേ മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമാകാം. ആദ്യത്തെ പ്രദക്ഷിണംകൊണ്ട് ഭക്തന് പാപത്തില്നിന്നു മോചിതനാകുന്നു. ദേവദര്ശനാനുമാതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിന്ടെ ഫലം. മൂന്നാമത്തെ പ്രദക്ഷിണംകൊണ്ട് ഐശ്വര്യവും സുഖവും ലഭിക്കുന്നു. പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോള് ബലിക്കല്ലുകളില്‍ സ്പര്ശിക്കാനേ പാടില്ല. ഭക്തന്ടെ വലതുവശത്ത് ബലിക്കല്ല് വരത്തക്കവിധം വേണം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാന്. രണ്ടു ബലിക്കല്ലുകളുടെ മദ്ധ്യത്തില്കൂടി പോകുകയുമരുത്. അഭിഷേകതീര്ത്ഥം ഒഴുകുന്ന ഓവില് തൊടുകയോ ഓവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തീര്ത്ഥം കോരിക്കുടിക്കുക യോ അരുത്. ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഓവു മുറിച്ചുകടന്ന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കരുത്. ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെതില്നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തില െ പ്രദക്ഷിണം. തിരുനടയില് വശം ചേര്ന്നുനിന്ന് ദേവനെ തൊഴുതശേഷം ബലികല്ലുകള്ക്ക് പുറത്തുകൂടി പ്രദിക്ഷിണമായി വന്ന് ഓവിങ്കലെത്തുക. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീകോവിലിനു മുകളിലെ താഴികക്കുടം ദര്ശിച്ച് ഏഴു പ്രാവിശ്യം കൈകള്കൂട്ടി കൊട്ടിയശേഷം തൊഴുത് ബലികല്ല് ചുറ്റി ബലിക്കലുകള്ക്കുള്ളില് കൂടി മടങ്ങിവന്നു ദേവനെ തൊഴുത് മറുവശത്തുകൂടി വന്ന് ഓവിങ്കലെത്തി മുന്പ് പറഞ്ഞപോലെ തൊഴുത് മടങ്ങി തിരുനടയിലെത്തി വശം ചേര്ന്നുനിന്ന് തൊഴണം. അഭിഷേക ഫലങ്ങള് ----------------------------- 1. പാലഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? കോപതാപാദികള് മാറി ശാന്തതയുണ്ടാകും, ദീര്ഘജീവിതം. 2. നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? സുരക്ഷിത ജീവിതം, മുക്തി, ഗ്രിഹസന്താനഭാഗ്യം. 3. പനിനീരഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? പേരുംപ്രശസ്തിയും, സരസ്വതീകടാക്ഷം. 4. എണ്ണ അഭിഷേകം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഫലം ? ദൈവീകഭക്തി വര്ദ്ധന 5. ചന്ദനാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? പുനര്ജ്ജന്മം ഇല്ലാതാകും, ധനവര്ദ്ധനവ് , സ്ഥാനകയറ്റം. 6. പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഫലം ? ദീര്ഘായുസ്സ് , മന്ത്രസിദ്ധി, ശരീരപുഷ്ടി. 7. ഇളനീര് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? നല്ല സന്തതികള് ഉണ്ടാകും, രാജകീയപദവി. 8. ഭാസ്മാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ത്രിവിധലോകങ്ങളിലും നന്മ, ജ്ഞാനം വര്ദ്ധിക്കും. 9. പഞ്ചഗവ്യ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? പാപങ്ങളില്നിന്നും വിമുക്തി, ആത്മീയ പരിശുദ്ധി. 10. തീര്ത്ഥ അഭിഷേകം ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഫലം ? മനശുദ്ധി, ദുര്വിചാരങ്ങള്‍ മാറും. 11. തേന് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? മധുരമായ ശബ്ദമുണ്ടാകും. 12. വാകചാര്ത്ത് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? മാലിന്യയങ്ങള് നീങ്ങി പരിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നു. 13. നെല്ലിക്കാപൊടി അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? അസുഖ നിവാരന്നം. 14. മഞ്ഞപ്പൊടി അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ഗ്രിഹത്തില് സുഭിക്ഷത, വശീകരണം, തിന്മകള് അകലും. 15. കാരിബ്, ശര്ക്കര അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാന് കഴിയും, ശത്രുവിജയം. 16. പച്ചകല്പ്പുരാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ഭയനാശപരിഹാരത്തിന് . 17. ചെറുനാരങ്ങാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? യമഭയം അകലുന്നു. 18. പഴച്ചാര് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ജനങ്ങള് സ്നേഹിക്കും, കാര്ഷികാഭിവൃദ്ധി. 19. തൈരാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? മാതൃഗുണം, സന്താനലബ്ധി. 20. വലംപിരി ശംഖാഭിഷേകത്തിന് റെ ഫലം ? ഐശ്വര്യസിദ്ധി 21. സ്വര്ണ്ണാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ധനലാഭം 22. സഹസ്രധാരാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ആയുര്ലാഭം 23. കലശാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ഉദ്ധിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി 24. നവാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? രോഗശാന്തി, സമ്പല് സമൃതി 25. മാബഴാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? സര്വ്വവിജയം 26. ഗോരോചനാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ദീര്ഘായുസ്സ് 27. കസ്തുരി അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? വിജയം 28. അന്നാഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം ? ആരോഗ്യം, ആയുര്വര്ദ്ധന. പുഷ്പാഞ്ജലി ഗുണങ്ങള് -------------------------------------- 1. പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? ആയുരാരോഗ്യവര്ദ്ധന. 2. രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? ശത്രുദോഷശമനം, അഭീഷ്ടസിദ്ധി. 3. ദേഹപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? ശാരീരികക്ലേശ നിവാരണം. 4. സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? മംഗല്ല്യസിദ്ധി. 5. ശത്രുദോഷപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? ശത്രുദോഷങ്ങള് അനുഭവിക്കില്ല. 6. സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? ഐശ്വര്യം 7. ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? ഭാഗ്യലബ്ധി, സമ്പല്സമൃദ്ധി. 8. ഐക്യമത്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? കലഹനിവൃത്തി, മത്സരം ഒഴിവാക്കല്. 9. പുരുഷസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? മോക്ഷം, ഇഷ്ടസന്താനലാഭം. 10. ആയുര്സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? ദീര്ഘായുസ്സ് 11. ശ്രീസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? ശ്രീത്വം വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനു, സമ്പല്സമൃദ്ധി. 12. ശ്രീരുദ്രസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? ദുരിതനാശം, സര്വ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധി. 13. പഥിക്രതുസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? നല്ലബുദ്ധി തോന്നുന്നതിനും, നേര്വഴിക്കു നടത്തുന്നതിനും. 14. സരസ്വത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് കൈവരുന്ന ഗുണം ? വിദ്യാലാഭം, മൂകതാനിവാരണം. 15. ദുരിതഹാരമാന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? മുന്ജന്മ പാപപരിഹാരം. 16. ത്രയ്യംബക പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? അഭീഷ്ടസിദ്ധി, യശസസ്. 17. സ്വസ്തിസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? മംഗളലബ്ധി. 18. പാശുപത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? നാല്കാളികളുടെ രോഗശമനത്തിനു. 19. ആരോഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? ശരീരികബലം വര്ദ്ധിക്കുന്നു. 20. ബില്വപത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാല് ലഭ്യമാകുന്ന ഗുണം ? ശിവസായൂജ്യം വഴിപാടു ഗുണങ്ങള് ------------------------------ 1. വിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? ദുഃഖനിവാരണം 2. പിന്വിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? മംഗല്ല്യ സിദ്ധി, ദാബത്യ ഐക്യം. 3. കെടാവിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? മഹാവ്യാധിയില് നിന്ന് മോചനം. 4. നെയ്യ് വിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? നേത്രരോഗ ശമനം 5. ചുറ്റുവിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? മനശാന്തി, പാപമോചനം, യശസ്സ് 6. നാരങ്ങാ വിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? രാഹുദോഷ നിവാരണം, വിവാഹതടസ്സം നീങ്ങല്. 7. ആല്വിളക്ക് വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം ? ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി. 8. മാല വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ? മാനസിക സുഖം 9. കൂവളമാല വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ? മൂന്ന് ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങള് നശിക്കുന്നു, ഉറച്ച മനസ്സിന്, ശിവസായൂജ്യം. 10. നിറമാല വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ? അഭീഷ്ടസിദ്ധി 11. ഗണപതിഹോമം വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ? വിഘ്നങ്ങള് മാറി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കല്. 12. കറുക ഹോമം വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ? ബാലാരിഷ്ടമുക്തി, രോഗശമനം. 13. മൃത്യുഞ്ജയഹോമം വഴിപാട് കഴിച്ചാലുള്ള ഫലം ? കഠിനരോഗ നിവാരണം, സകലവിധ പാപമോചനം. 14. തിലഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? പ്രേതോപദ്രവങ്ങളില് നിന്ന് ശാന്തി. 15. കാളികാഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ശത്രുദോഷ ശമനം. 16. ലക്ഷ്മിഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ധനാഭിവൃദ്ധി 17. ചയോദ്രുമാഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? രോഗശാന്തി 18. ഐകമത്യഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? കുടുംബഭദ്രത, മത്സരം ഒഴിവാക്കല് 19. സുദര്ശനഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? രോഗശാന്തി 20. അഘോരഹോമം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ആഭിചാരബാധ, ശത്രുദോഷം, എന്നിവയുടെ നിവാരണം. 21. ആയില്ല്യ പൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ത്വക്ക് രോഗശമനം, സര്പ്പപ്രീതി, സര്പ്പദോഷം നീങ്ങല്. 22. ഉമാമഹേശ്വര പൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? മംഗല്ല്യ തടസ്സ നിവാരണം. 23. ലക്ഷ്മീ നാരായണ പൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ദുരിതനിവാരണം, ശത്രുനിവാരണം 24. നൂറും പാലും വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? സന്താനലാഭം, രോഗശാന്തി, ദീര്ഘായുസ്സ് . 25. ഭഗവതിസേവ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ദുരിതനിവാരണം, ആപത്തുകളില് നിന്നും മോചനം. 26. ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് പൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? സ്ഥല ദോഷത്തിനും, നാല്ക്കാലികളുട െ രക്ഷക്കും. 27. നിത്യപൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? സര്വ്വവിധ ഐശ്വര്യം. 28. ഉദയാസ്തമനപൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ദീര്ഘായുസ്സ്, ശത്രുദോഷനിവാരണം, സര്വ്വൈശ്വര്യം. 29. ഉഷപൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? വിദ്യാലാഭം, സന്താനലബ്ധി 30. ഉച്ചപൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? രോഗശാന്തി, ഗ്രിഹ - ദ്രവ്യ ലാഭം, മനസമാധാനം 31. ആത്താഴപൂജ വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ആയൂരാരോഗ്യ സൌഖ്യം 32. ഒറ്റപ്പം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? നല്ല ആരോഗ്യം 33. കദളിപ്പഴം നിവേദ്യം നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ജ്ഞാനലബ്ധി 34. വെണ്ണ നിവേദ്യം നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ? ബുദ്ധിക്കും, വിദ്യക്കും. 35. വെള്ള നിവേദ്യം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങും 36. അവില് നിവേദ്യം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനം 37. ത്രിമധുരം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? താപത്രയങ്ങളില്നിന്നു മുക്തി. 38. പഞ്ചാമൃതം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ദേവാനുഗ്രഹം 39. ചന്ദനം ചാര്ത്ത് വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ഉഷ്ണരോഗശമനം, ചര്മ്മ രോഗശാന്തി. 40. ദേവിക്ക് മുഴുക്കാപ്പ് ചാര്ത്തിയാല് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ? പ്രശസ്തി, ദീര്ഘായുസ്സ് 41. ഗണപതിക്ക് മുഴുക്കാപ്പ് ചാര്ത്തിയാല് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ? കാര്യതടസ്സം മാറികിട്ടും 42. ശിവന് മുഴുക്കാപ്പ് ചാര്ത്തിയാല് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം ? രോഗശാന്തി, ദീര്ഘായുസ്സ് 43. കാവടിയാട്ടം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ഐശ്വര്യലബ്ധി 44. മുട്ടറുക്കല് വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? തടസ്സങ്ങള് നീങ്ങുന്നു. 45. താലിചാര്ത്തല് വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? മംഗല്ല്യഭാഗ്യത്തിനു 46. നീരാജനം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? മനസ്വസ്ഥത, ശനിദോഷ നിവാരണം, രോഗവിമുക്തി. 47. വെടിവഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? നഷ്ടപ്പെട്ട ദ്രവ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനും, കാര്യസാധ്യത്തിനും 48. പായസം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? ധനധാന്യ വര്ദ്ധന 49. തന്നീരാമ്രിതം വഴിപാട് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണം ? രോഗശാന്തി, അഭീഷ്ടശാന്തി.

No comments:

Post a Comment